Title: Služební poměr vojáka z povolání
Other Titles: Employment relationship of a professional soldier
Authors: Hlávková, Monika
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Hrbáček Bedřich, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53393
Keywords: armáda české republiky;povinná vojenská služba;voják z povolání;služební poměr;izraelské obranné síly
Keywords in different language: the army of the czech republic;mandatory military service;professional soldier;employment relationship;the israel defense forces
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá služebním poměrem vojáků z povolání sloužících v Armádě České republiky. Je rozdělena do dvou částí, které se dále systematicky dělí do jedenácti kapitol. Teoretická část se zabývá charakteristikou Armády České republiky, povinnou vojenskou službou, vojáka z povolání a služebního poměru. Dále vznikem pracovního poměru, jeho podmínkami a průběhem. Klíčový je i popis práv a povinností vojáka z povolání či jeho odměňování. Práce dále popisuje všeobecnou péči o vojáky a pokračuje změnou služebního poměru. Praktickou částí je srovnání české a izraelské armády. Základem je poukázat na podobnosti či odlišnosti armád. Závěrečná kapitola obsahuje rozhovor s příslušníky obou armád. Úkolem celé práce je seznámit čtenáře se systémem a strukturou obou armád, a to včetně následného srovnání.
Abstract in different language: This master's thesis deals with the service relationship of professional soldiers serving in the Army of the Czech Republic. It is divided into two parts and further systematically into eleven chapters. I deal with the characteristics of the army of the Czech Republic, mandatory military service, professional soldier and the service relationship in the theoretical part. I also deal with the creation of the employment relationship, its conditions, course, content of the service and working hours. The following is a description of the rights and obligations of a professional soldier and his remuneration.The thesis describes the general care of soldiers and continues with the change of service relationship.The practical part is a comparison of the Czech and Israeli armies. The basis is to point out the similarities or differences of the armies. The final chapter contains an interview with members of both armies.The task of the entire work is to familiarize the reader with the system and structure of both armies with a subsequent comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spravna verze DP Hlavkova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Hlavkova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce673,13 kBAdobe PDFView/Open
Hlavkova - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce580,08 kBAdobe PDFView/Open
Hlavkova - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce277,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.