Title: Aktivizační metody ve výuce chemie na SŠ
Authors: Kacovská, Andrea
Advisor: Šrámová Alena, Mgr.
Referee: Rychtera Jiří, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53457
Keywords: aktivizační výukové metody;didaktické hry s využitím didaktické techniky;didaktické hry bez využití didaktické techniky;chemie
Keywords in different language: activation methods;didactic games with the use of didactic aids;didactic games without the use of didactic aids;chemistry
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou využití aktivizačních metod ve výuce chemie na středních školách. Teoretická část se věnuje definici a základní charakteristice jednotlivých aktivizačních metod. Hlavním cílem praktické části bylo vytvoření vlastních námětů didaktických her s využitím a bez využití didaktické techniky. V experimentální části byl zhodnocen vliv a přínos těchto didaktických her pomocí dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru realizovaného s učiteli chemie. Výsledky vyplývajícími z experimentální části bylo potvrzeno, že aktivizační metody přispívají k motivaci motivaci a také fixaci probíraného učiva.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the use of activation methods in teaching chemistry at secondary schools. The theoretical part gives the definition and basic characteristics of individual activation methods. The practical part focuses on creating the original topics of didactic games both with and without the use of didactic aids. The experimental part then evaluates the impact and benefits of these didactic games using a questionnaire survey and semi-structured interview conducted with chemistry teachers. The results of the experimental part have confirmed that the activation methods contribute to greater motivation and consolidate newly acquired knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kacovska.pdfPlný text práce6,28 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni DP 23 Sramova - Kacovska.pdfPosudek vedoucího práce204,16 kBAdobe PDFView/Open
posudek DP 23 Rychtera - Kacovska.pdfPosudek oponenta práce363,52 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kacovska.pdfPrůběh obhajoby práce25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.