Title: Archeologie monumentálních artificiálních vodních kanálů z přelomu středověku a novověku v Čechách.
Other Titles: Archaeology of monumental artificial water Canals from the translation Period between Middle Ages and Modern History in Bohemia.
Authors: Náhlík, Tomáš
Advisor: Preusz Michal, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53510
Keywords: vodní kanály;rybníky;rybníkářství;hornictví;těžba cínu;dlouhá stoka;slavkovský les;archeologie krajiny;15. století;16. století
Keywords in different language: water canals;ponds;fish farming;mining;tin mining;dlouhá stoka;slavkovský les;landscape archaeology;15th century;16th century
Abstract: Tématem této práce jsou monumentální artificiální kanály z přelomu středověku a novověku v Čechách. Práce se v první části bude zabývat analýzou a zpracováním dostupných informací k tématu monumentálních artificiálních kanálů v 15. a 16. století. Ve druhé části je náplní práce příkladová studie jednoho z těchto kanálů - Dlouhé stoky ve Slavkovském lese. V případě první části práce budou využity různé kartografických a literární zdroje, ale také historické letecké snímky. U příkladové studie bude jako hlavní metodické analýzy využito dat leteckého laserového skenování v kombinaci s literárními a kartografickými prameny. Průběh trasy kanálu Dlouhá stoka bude následně ověřen terénní prospekcí, při které budou zdokumentovány objekty a jejich relikty na trase kanálu a v jeho blízkém okolí. Cílem práce je v první části zhodnotit vývoj, funkce a způsob výstavby a stav dochování pozůstatků vodních kanálů z daného období a vytvořit jejich přehledný katalog, kde jsou o nich uvedeny základní informace. Ve druhé části je cílem detailně zhodnotit vývoj a současný stav kanálu Dlouhá stoka. Region Slavkovského lesa je známí svou hornickou minulostí, po níž se zde díky rozsáhlým lesním porostům a statusu chráněné krajinné oblasti dochovalo velké množství archeologických památek.
Abstract in different language: The topic of this work is monumental artificial canals from the translation Period between Middle Ages and Modern History in Bohemia. In the first part, the thesis will deal with the analysis and processing of available information on the topic of monumental artificial canals in the 15th and 16th centuries. In the second part, the content of the work is a case study of one of these canals - Dlouhá stoka in Slavkovský les. In the first part of the work, various cartographic and literary sources, as well as historical aerial photographs, will be used. For the case study, aerial laser scanning data in combination with literary and cartographic sources will be used as the main methodical analysis. The course of the route of the Dlouhá Stoka canal will subsequently be verified by field prospecting, during which the objects and their relics on the route of the canal and in its immediate vicinity will be documented. The aim of the work is in the first part to evaluate the development, functions and construction method and the state of preservation of the remains of water channels from the given period and to create a comprehensive catalog of them, where basic information is given about them. In the second part, the goal is to evaluate in detail the development and current state of the Dlouhá stoka canal. The region of Slavkovský les is known for its mining past, after which a large number of archaeological monuments have been preserved here thanks to extensive forest stands and the status of a protected landscape area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tomas Nahlik - Archeologie monumentalnich artificialnich vodnich kanalu z prelomu stredoveku a novoveku v Cechach.pdfPlný text práce32,17 MBAdobe PDFView/Open
Nahlik-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce126,46 kBAdobe PDFView/Open
Nahlik-oponent.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Nahlik-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.