Title: Užívání jazyka v diskuzním fóru zaměřeném na počítačovou hru Counter-Strike: Global Offensive
Other Titles: Language usage in the Counter-Strike: Global Offensive discussion forum
Authors: Jindřichová, Radka
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Vaňková Jana, PhDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53515
Keywords: užívání jazyka;diskuzní fórum;počítačové hry;counter-strike: global offensive
Keywords in different language: language usage;discussion forum;computer games;counter-strike: global offensive
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu jazyka užívaného v diskuzním fóru zaměřeném na počítačovou hru Counter-Strike: Global Offensive. První část je věnována způsobům hodnocení lexémů a vymezení základních pojmů jako je spisovnost a nespisovnost, poloútvary národního jazyka, anglicismy, expresivita a obrazná pojmenování. Následující část se zabývá současnou situací v českém jazyce a charakteristickými rysy, mezi které patří demokratizace, globalizace, internacionalizace a přejímání lexémů z cizích jazyků. Dále je zde popsán jazyk počítačové komunikace, konkrétně komunikace na diskuzních fórech. Následuje kapitola věnovaná počítačové hře samotné, jejímu popisu a představení pravidel. V praktické části je sepsána analýza konkrétních příspěvků na diskuzním fóru ze strany jazykové, zaměřená na spisovnost a chybovost v jazyce, používání anglicismů, slangových a profesních výrazů a užití expresivity a obrazných pojmenování. Dále jsou zde charakterizovány také některé typické rysy, konkrétně se jedná o používání nicků a emotikonů, tykání a vykání a připravenost a propracovanost.
Abstract in different language: The bachelor's thesis focuses on the analysis of the language used in the Counter-Strike: Global Offensive discussion forum. The first part focuses on ways of evaluating lexemes and defining basic concepts such as standard and non-standard Czech, semi-forms of the national language, anglicisms, expressiveness, and figurative names. The next part describes the current situation in the Czech language and its characteristic features, which include democratization, globalization, internationalization, and the adoption of lexemes from foreign languages. Next, there is a description of the language of computer communication, focused on communication in discussion forums. The following chapter is devoted to the computer game itself: its description and presentation of the rules. This is followed by the analysis of specific contributions in the discussion forum from the linguistic point of view, specifically on standard Czech and errors, the use of anglicisms, slang, and professional expressions, and the use of expressiveness and figurative expressions. There are also characterized some typical features, such as the usage of nicknames and emoticons, formality, preparedness, and sophistication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jindrichova.pdfPlný text práce309,9 kBAdobe PDFView/Open
2023_jindrichova_vankova.pdfPosudek oponenta práce297,21 kBAdobe PDFView/Open
2023_jindrichova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce221,95 kBAdobe PDFView/Open
2023_jindrichova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce76,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.