Title: Implementace pozornostních a paměťových zkoušek v Unity u pacientů s obtížemi v oblasti paměti a pozornosti
Other Titles: Implementation of attention and memory tests in Unity for patients with memory and attention difficulties.
Authors: Bartošek, Jan
Advisor: Brůha Petr, Ing.
Referee: Šnejdar Pavel, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53735
Keywords: poruchy paměti;poruchy pozornosti;kognitivní hry;kognitivní tréninky;parametrizovatelné hry;unity
Keywords in different language: memory disorders;attention disorders;cognitive games;cognitive trainings;parametrizable games;unity
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření her, které lze využít při terapiích osob trpících poruchami pozornosti a krátkodobé paměti, a na implementaci jedné kostry (šablony), jež by mohla být použita při dalším vývoji těchto her. V teoretické části práce je prozkoumána existující implementace her v systému BrainIn. Dále je krátce popsána teorie kognitivních funkcí, pozornosti a paměti. V praktické části je popsán návrh a implementace jednoduše rozšiřitelné kostry a 3 her, které napomáhají pacientům při jejich léčbě.
Abstract in different language: Master thesis aims at creating games that can be used in the treatment of people suffering from attention and short-term memory disorders, and at implementing one template that could be used in the further development of these games. The theoretical part of the thesis explores the existing implementation of games in the BrainIn web application. Next, the theory of cognitive functions, attention and memory is briefly described. The practical part describes the design and implementation of a simple extensible template and 3 games that could help patients in their treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Bartosek_DP_A21N0039P.pdfPlný text práce6,25 MBAdobe PDFView/Open
A21N0039Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce134,97 kBAdobe PDFView/Open
A21N0039Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce112,03 kBAdobe PDFView/Open
A21N0039Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce535,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.