Název: Náměty pro pracovní vyučování na 1. stupni základní školy
Další názvy: Tips for manual training activities in primary education
Autoři: Skleničková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Mach, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5374
Klíčová slova: základní škola praktická;kognitivní procesy;mentální postižení;pracovní vyučování;tvořivost;fantazie;materiál;pomůcky
Klíčová slova v dalším jazyce: special primary school;cognitive processes;mental retardation;manual training;creativity;fantasy;teaching materials;teaching aids
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá náměty pro pracovní vyučování na prvním stupni základní školy. Teoretická část práce vymezuje pojmy - výchova a vzdělávání v základní škole praktické, mentální postižení, kognitivní procesy, pracovní vyučování, motivace, tvořivost a aktivita, materiály a pomůcky využívané v pracovním vyučování. V praktické části je uveden soubor osmnácti námětů pro pracovní vyučování na prvním stupni základní školy praktické, z nichž osm slouží k ověření zadaných námětů v praxi. Zbývajících deset potom jako volně využitelné náměty pro ostatní pedagogy. Cílem práce je zjistit na základě poznatků, zda jsou žáci základní školy praktické schopni realizovat zadaná témata samostatně a zda je námět vhodný, srozumitelný a povoluje žákům využívat vlastní kreativitu a fantazii.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis provides the reader with several activities, tips and topics that were devised to be used in manual training classes at primary school level. The theoretical part examines certain particularities of the educational process in special schools and explains terms such as mental retardation, cognitive processes, manual training classes, motivation, creativity, interaction, teaching aids and materials used in manual training classes. In the practical part of the thesis a set of eighteen tips for manual training classes at special primary school is introduced. Eight of the activities were used to validate the hypothesis in practice. The rest of the activities devised serves as a source of ideas for other teachers. The aim of the diploma thesis is to determine whether special primary school students are capable of pursuing autonomously the activities that were designed and whether the topics are appropriate, understandable and allow students to use their creativity and fantasy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Namety pro pracovni vyucovani na 1.stupni ZS.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudekvpSklenickova.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sklenickova IMG.pdfPosudek oponenta práce782,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sklenickova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce53,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5374

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.