Title: Plánování provozu průmyslové lakovny
Other Titles: Production planning of industrial paint shop
Authors: Krutina, Tomáš
Advisor: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Referee: Čada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53794
Keywords: statistické zpracování dat;optimalizace;lineární programování
Keywords in different language: statistical data processing;optimization;linear programming
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na plánování a optimalizaci výrobního procesu průmyslové lakovny. Jejím cílem je poskytnout ucelený pohled na problematiku plánování lakovny a navrhnout optimalizovaný model, který může být efektivně využit ke zlepšení výrobního procesu. V práci je popsán proces sběru dat a jejich následné statistické zpracování, které nám poskytlo vstupní datový model pro optimalizaci plánování. Dále jsme vytvořili model lineárního programování, který slouží k plánování rozložení skidů v painting trainu. Parametry modelu byly nastaveny na základě historických dat. Následně jsme model otestovali a naplánovali rozložení skidů lakovny pro nadcházející měsíc. Výsledky simulace potvrdily, že navržený model úspěšně plánuje rozložení painting trainu a minimalizuje počet výměn skidů. Výsledkem této práce je efektivní model plánování lakovny, který umožňuje rychlé nalezení optimálního rozložení skidů v painting trainu. Navržený model je prakticky použitelný a může být implementován v reálném provozu.
Abstract in different language: This thesis focuses on planning and optimization of an industrial paint shop production process. It aims to provide a comprehensive view of the paint shop planning issues and to propose an optimized model that can be effectively used to improve the production process. The paper describes data collection process and its subsequent statistical processing, which provided an input data model for optimizing the planning process. Furthermore, we developed a linear programming model that is used to plan the skid layout in the painting train. Model parameters were set based on historical data. We then tested the model and scheduled the skid layout of the paint shop for the upcoming month. The simulation results confirmed that the proposed model successfully schedules the painting train layout and minimizes number of skid changes. The result of this work is efficient paint shop scheduling model that can quickly find the optimal skid layout in the painting train. The proposed model is practically applicable and can be implemented in real operation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Krutina.pdfPlný text práce5,62 MBAdobe PDFView/Open
PV_Krutina.pdfPosudek vedoucího práce492,89 kBAdobe PDFView/Open
PO_Krutina.pdfPosudek oponenta práce617,21 kBAdobe PDFView/Open
P_Krutina.pdfPrůběh obhajoby práce196,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.