Název: Bezdružický zámek slovem a obrazem ve světle pramenů a literatury
Další názvy: Bezdružice´s castle work and image in the light of source and literature
Autoři: Maroušková, Patricie
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5467
Klíčová slova: zámek;Bezdružice;Kolovratové;Švamberkové;bezdružický rod;Ovčí vrch;Kryštof Harant;největší betlém
Klíčová slova v dalším jazyce: castle;Bezdružice;Kolovrat´s;Švamberk´s;dynasty of Bezdružice;Sheep´s hill;Kryštof Harant;the biggest crib
Abstrakt: O zámku jako takovém pochází první zmínky zhruba okolo 13. století. V té době ho vlastnil rod Hrabišiců. Následným majitelem byl zakladatel rodu Harantů Bušek z Bezdružic. Za Kolovratů, kteří zde sídlili od roku 1390 - 1542, vznikla také tzv. větev Kolovratů z Bezdružic. Páni z tohoto rodu, byli v úzkém spojení s císařem Zikmundem a následujícím králem Jiřím z Poděbrad. Kolovratové získali pro Bezdružice status města a tím i právo na trhy, pranýř a šibenici. Za Jiřího dále byli občané obdarováni svobodným stěhováním, náhradou za robotní povinnosti. Za jejich působení také došlo k první přestavbě ještě tehdejšího hradu. Jejich dílem byla pravděpodobně již neexistující bašta a část hradního opevnění.Elpognarové odkoupili od Kolovratů panství roku 1542 a drželi ho do roku 1569. Panství rozšířili o Pačín, Polžice a Gutštejn. Avšak synové Hanuše Bezdružice velice rychle zadlužili, byly prodány rodu Švamberků. I přesto, že zde Elpognarové sídlili jen velice krátce, nechali rozšířit hradní celek. Od roku 1569 - 1659 vlastnili celé bezdružické panství Švamberkové. Jejich rodová smůla spočívala v tom, že umírali velice mladí, tudíž za jejich děti museli velice často rozhodovat poručníci. Hradní sídlo v Bezdružicích rozšířili o renesanční dvoupatrovou budovu, která byla umístěna již mimo hradby. Po rodech, kteří vlastnili Bezdružice jen krátce, což byli Hessensteinové, Stadionové či Berschlepové, nastupuje rod Löwensteinů. Panství vlastní od roku 1712 - 1945. Za jejich působení se panství rozšiřuje. Díky nim dostal zámek dnešní podobu, nechali přistavět střední část, čím otočili průčelí komplexu směrem k městu. Zámek si zvelebili i novou zahradou. Za Dominika Konstantina byly vybudovány nedaleké Konstantinovy Lázně, čím zajistil jejich budoucí prosperitu a návštěvnost. Již v tuto dobu byl zámek sídlem úřadů. Po skončení války a programu znárodňování byly Bezdružice Löwemsteinům zabaveny. Dále se zabývám stavebním vývojem zámku, ke kterému se vztahuje pouze jeden pramen. Záviselo pouze a jen na majitelích a jejich finančním zabezpečení a touze zámek zvelebovat. V poslední kapitole uvádím Kryštofa Haranta, který je dodnes v tomto kraji symbolem.
Abstrakt v dalším jazyce: The first mentions about the castle are dated about the 13th century. At that time it was owned by Hrabšic family. The following owner was founder of the House of Harant´s from Bezdružice, Bušek.When the Kotovrat´s lived here (since 1390 to 1542), they established lineage of Kolovrat´s from Bezdružice. The lords of this lineage were close to Emperor Sigismund and to the following king George of Poděbrady. Bezdružice also became city, when Kolovrat?s lived here. They also gain right of fairs, pillory a gibbet. King George of Poděbrady gave them the right to move freely and rent for working. They also rebuilt the castle and probably they built citadel, which doesn?t exist anymore, and part of castle bulwark.Elpognars bought from Kolovrats the domain at 1542 and hold it olny untill 1569. The domain gain Pačín, Polžice and Gutštejn. But the sons of Hanuše put Bezdružice into depts and sold it to the house of Švamberks. Even though the Elpognars lived here only shortly, they extended the castle. Since 1569 to 1659 Bezdružice belonged to Švamberks. Theirs bad luck was that they died very young, so for theirs children decided guardians. The Castle of Bezdružice was extended by renaissance building with two floors, which was stimulated outside the castle walls.After the Houses witch owned Bezdružice only shortly, Hessensteins, Stadions or Berschleps, follows the house of Löwensteins. They owned it since 1712 - 1945. They extended the domain. The castle gained today´s appearance. They rebuilt the part in the middle of castle, so the face of castle faced the city. They also constructed a new garden. Dominik Konstantin established Konstantinovy Lázně nearby, so he ensured their future and prosperity. The castle became the state office. After WWII. Lowenstein´s lost the castle. It was nationalized. I desribed in my thesis building evolution in the castle. With this theme is connected only one source. The castle was many times rebuilded. Depened on his owners and their financial provision and their desire to do the castle comfortable. In the last chapter I devote life of Kryštof Harant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce22,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marouskova V.pdfPosudek vedoucího práce275,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marouskova O.pdfPosudek oponenta práce78,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marouskova P.pdfPrůběh obhajoby práce19,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5467

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.