Název: Etická výchova v prostředí SOŠ a SOU
Další názvy: Ethics Education at SOS and SOU
Autoři: Lansdorf, Petr
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5588
Klíčová slova: morálka;etika;prosociálnost;etická výchova;hodnotová orientace;srovnávací analýza;sociálně patologické jevy;klíčové kompetence;průřezová témata
Klíčová slova v dalším jazyce: morality;ethics;ethical education;value orientation;a comparative analysis;socio-pathological phenomena;key competencies;cross-cutting themes
Abstrakt: V bakalářské práci se věnuji problematice výuky etické výchovy na SOŠ a SOU. V teoretické části jsem vysvětlil základní pojmy a popsal současnou situaci výuky EV v českém školství. V praktické části jsem provedl komparativní analýzu částí ŠVP tří SOŠ a SOU a dotazníkové šetření mezi učiteli a žáky těchto škol.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is devoted to the issue of teaching ethics at secondary technical schools and vocational schools. In the theoretical part, I explained the basic terms and described the current situation of ethics teaching in Czech schools. In the practical part, I conducted a comparative analysis of parts of educational programs of three vocational schools and a survey among teachers and pupils of these schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lansdorf.pdfPlný text práce325,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lansdorf VP.pdfPosudek vedoucího práce40,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lansdorf OP.pdfPosudek oponenta práce38,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lansdorf O.pdfPrůběh obhajoby práce12,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5588

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.