Název: Profesionální pěstounská péče v systému náhradní rodinné péče
Další názvy: Professional foster care in the foster care system
Autoři: Neradová, Lada
Vedoucí práce/školitel: Štainigl, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5615
Klíčová slova: rodina;náhradní rodinná péče;profesionální pěstounská péče;osvojeni;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: family;foster care;professional foster care;adoption;Czech republic
Abstrakt: Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji vymezení pojmu rodina, který považuji za stěžejní vzhledem k tématu práce. V teorii se zaměřuji také na historii náhradní rodinné péče, která je velice bohatá a poskytne nám širší pohled na danou problematiku. Následně se také věnuji systému náhradní rodinné péče v České Republice a jeho jednotlivým formám. Dále jsem se věnovala profesionální pěstounské péči u nás a v zahraničí. Nejprve jsem podrobněji popsala náš systém profesionální pěstounské péče včetně cílových skupin a osobnosti pěstouna, a následně jsem se věnovala vybraným zemím. Každá země má svá specifika, která jsem se snažila vystihnout. Praktická část je zaměřena znalosti a postoje odborníků z oblasti náhradní rodinné péče k této pěstounské péči. Formou dotazníku a rozhovoru jsem získala potřebné informace, abych mohla zhodnotit své hypotézy a odpovědět si na výzkumnou otázku.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the definition of family, which I regard as central theme of the work. The theory also focuses on the history of foster care, which is very rich and gives us a broader perspective on the issue. Subsequently, I devote foster care system in the Czech Republic and its various forms. Then I devoted to professional foster care in the Czech Republic and also abroad. At first I describe our professional foster care system, including target groups and foster personality, and then I devoted to selected countries. Each country has its specificities, which I tried to grasp. The practical part is focused knowledge and attitudes of professionals in the field of foster care to this foster care. Through questionnaire and interview, I obtained the necessary information so I can evaluate my hypothesis and answer the research question.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bp-Profesionalni pestounska pece.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neradova PV.pdfPosudek vedoucího práce25,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neradova OP.pdfPosudek oponenta práce33,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neradova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5615

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.