Title: Evaluace aktivizačních programů pro rodiče na rodičovské dovolené v Plzni
Other Titles: The evaluation of activation programs for parents on parental leave in Pilsen
Authors: Prchalová, Marie
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5616
Keywords: trh práce;historie zaměstnanosti žen;profesní role;rodinné role;sociální politika Evropské unie;sociální politika České republiky;strukturální fondy Evropské unie;rodičovská dovolená;občanské sdružení;profesní změny
Keywords in different language: labor market;women's employment history;professional roles;family roles;social policies European union;social policy of Czech republic;European union structural funds;parental leave;civic association;professional changes
Abstract: Bakalářská práce má za cíl zhodnocení možností vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené v Plzni. V teoretické části je popsán historický vývoj zaměstnanosti žen, sociální politika Evropské unie, sociální politika v České republice a opatření, která se v České republice snaží zlepšit situaci rodičů pečující o dítě. Na závěr teoretické části jsou uvedeny problémy žen s návratem na trh práce rozdělené podle dosaženého vzdělání. Praktická část se skládá z vyhodnocení dotazníkového šetření, přepisu rozhovoru a kazuistik, které odpovídají na stanovené výzkumné otázky. Také jsou zde popsána dvě občanská sdružení, která se zabývají vzděláváním rodičů a snadnějším návratem na trh práce.
Abstract in different language: Bachelor thesis aims to evaluate the possibilities of parental education on parental leave in Pilsen. The theoretical part describes the historical development of women's employment, social policy of the European Union, social policy in the Czech Republic and measures in Czech Republic, which seeks to improve the situation of parents caring for a child. At the conclusion of the theoretical part are listed problems of women with their return to the labor market, broken down by educational attainment. The practical part consists of evaluating questionnaires, interview transcripts and case studies that match the specified research questions. Also there are described two civil associations involved in the education of parents and their easier return to the labor market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prchalova Marie.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
prchalova VP.pdfPosudek vedoucího práce33,67 kBAdobe PDFView/Open
prchalova OP.pdfPosudek oponenta práce33,5 kBAdobe PDFView/Open
prchalova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.