Název: Komparace vzdělávání osob s poruchami učení v terciální školském systému v ČR a SRN
Další názvy: The comparison of an education of people with learning disorder in the tertiary school system in the Czech Republic and Germany
Autoři: Markvartová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5793
Klíčová slova: poruchy učení;terciární školský systém;diagnostika SPU u dospělých;podpůrný systém
Klíčová slova v dalším jazyce: learning disorders;tertiary school system;diagnostics of learning disorder by adults;supporting system
Abstrakt: Tato diplomová práce nese název ? Komparace vzdělávání osob s poruchami učení v terciárním školském systému v ČR a v SRN? a je složena z teoretické a praktické části. První kapitola teoretické části a její podkapitoly jsou věnovány vymezení a klasifikaci specifických poruch učení, specifickým poruchám učení u dospělé populace a v neposlední řadě i etiologii a diagnostice SPU. Další dvě kapitoly informují o vzdělávacích systémech České republiky a Německa, dále pak upozorňují na podpůrné prostředky pro studenty se SPU. Poslední kapitola teoretické části popisuje a vymezuje pojem specifických poruch učení v rámci německé literatury. Praktická část se věnuje vlastnímu výzkumu, poté vyhodnocení dotazníkového šetření a nakonec srovnání zjištěného mezi oběma zeměmi. Je zde také analyzován přístup škol k osobám se specifickými poruchami učení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is called ?The comparison of an education of people with learning disorder in the tertiary school system in the Czech Republic and Germany? and consists of a theoretical and practical part. The first chapter of the theoretical part and its subheads are dedicated to the definition and classification of learning disorder, to learning disorder by the population of adults and last but not least to the etiology and diagnostics of learning disorder. The next two chapters inform about educational systems of the Czech Republic and Germany and then it brings attention to the support tools for students with learning disorder. The last chapter of the theoretical part describes and defines learning disorder in the literature of German writers. The practical part pays attention to the base research, then to the evaluation of the survey and at least to the comparison of the explored by the both lands. There also will be analyzed the approach of the universities to the people with learning disorder.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Markvartova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markvartova PV.pdfPosudek vedoucího práce35,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markvartova OP.pdfPosudek oponenta práce32,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markvartova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5793

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.