Title: Analýza potřebnosti probačních programů pro mladistvé klienty v Probační a mediační službě ČR v regionu Plzeň
Other Titles: Analysis of necessity of probation programmes for youthful clients in Probation and Mediation service of the Czech Republic in Pilsen region.
Authors: Krejčová, Jana
Advisor: Sedláčková, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5796
Keywords: dítě;mládež;mladistvý;delikvence;kriminalita;trestný čin;provinění;recidiva;opatření ukládaná mladistvým;probační program
Keywords in different language: child;juvenile;adolescents;delinquency;crime;offense;offense;recidivism;measures imposed by juveniles;probation program
Abstract: Předmětem této diplomové práce je analýza potřebnosti probačních programů. Práce se zabývá trestnou činností dětí a mladistvých. Věnuje se rovněž podmínkám vzniku a rozvoje dětské delikvence a jejímu následnému řešení. Rovněž je zde snaha o přiblížení ukládání typů sankcí mladistvým pachatelům, mezi něž patří i probační programy. Jedním z hlavních cílů bylo zjištění míry recidivity ve vztahu k absolvovanému probačnímu programu mladistvým pachatelem. Jako hlavní výzkumná otázka byla stanovena: Jaká je efektivita probačních programů pro mládež z pohledu kriminální recidivy mladistvých pachatelů? Výsledky vybraného vzorku jsou porovnány s analýzou prováděnou v celorepublikovém měřítku, pomocí nichž je formulován závěr a návrhy a doporučení ke zvýšení efektivity probačních programů.
Abstract in different language: The subject of this thesis is to analyze the need for probation programs. The work deals with the criminal activities of children and adolescents. He is also the conditions of formation and development of child delinquency and its subsequent solution. There is also an effort to approach saving and types of penalties on juvenile offenders , including the probation . One of the main goals was to determine the level of re-offending in relation to the juvenile probation absolvovanému offender. As the main research question was defined : What is the effectiveness of probation programs for youth in terms of criminal recidivism of juvenile offenders? Sample results are compared with the analysis carried out in a nationwide scale, which is formulated by finding and recommendations and proposals to increase the effectiveness of probation programs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
krejcova VP.pdfPosudek vedoucího práce47,8 kBAdobe PDFView/Open
krejcova OP.pdfPosudek oponenta práce26,94 kBAdobe PDFView/Open
krejcova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.