Title: Vztahy ve výchovných skupinách klientů střediska výchovné péče a jejich vliv na chování dětí
Other Titles: Relations in educational groups the clients of educational care centre and their influence on children's behavior
Authors: Častulíková, Michaela
Advisor: Slowík, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5823
Keywords: dítě;klient;rodina;poruchy chování;psychické zvláštnosti vývoje dítěte;mladší školní věk;starší školní věk;středisko výchovné péče;malá sociální skupina;skupinová dynamika;vztahy ve skupině;vliv skupiny;výzkum
Keywords in different language: child;client;family;behavioral disorders;psychological traits of child development;primary school age;senior school age;educational care center;small social group;group dynamics;group relations;influence of group research
Abstract: Diplomová práce se nazývá Vztahy ve výchovných skupinách střediska výchovné péče a jejich vliv na chování dětí. V této souvislosti je důležité doplnění skutečnosti, že se dítětem myslí jednotlivec ve skupině a cílem práce je zjistit, jací činitelé ovlivňují vývoj vztahů a jak tento vývoj skupiny ovlivňuje chování jednotlivce. Cíl práce se v první řadě opírá o teoretickou část, která zahrnuje kapitoly vymezující pojmy poruchy chování, které jsou nejčastějším spouštěčem pro návštěvu zařízení ze strany iniciátora změny. Další kapitolou, která je zmiňována, jsou psychické zvláštnosti vývoje dětí, kterých se týká pobyt ve středisku, tedy dětí prvního a druhého stupně základní školy. Popis fungování a práce ve středisku výchovné péče je důležitou kapitolou, která může čtenáři přiblížit středisko jako možnost prevence asociálního chování. Poslední kapitolou, ve které je vidět snaha podat dostatek teorie k pochopení praxe je kapitola malá sociální skupina, která je základní stavební jednotkou pro práci a fungování ve středisku výchovné péče v Českých Budějovicích. K cíli práce se došlo pomocí dotazování, sociometrie a v první řadě pomocí pozorování. Tyto metody spolu s dalšími doplňkovými pomohly k tomu, aby se došlo k závěru a to ke skutečnosti, že prostředí, ve kterém děti vyrůstají a tedy i v prostředí střediska je tím, které nejvíce jedince ovlivňuje a je důležité, aby bylo vytvořeno takové prostředí, ve kterém děti budou cítit jasně nastavené hranice, lásku, důvěru a pocit jistoty a bezpečí, které ve středisku výchovné péče v Českých Budějovicích určitě nalézají.
Abstract in different language: This diploma thesis is called Relationship in educational group of Educational Care Center and its affect on the children behavior. It is important to say in this context, that child is thought as individual in the group and the aim of this thesis is to find what affect progression of relationship and how this progression of group affects behavior of the individual. The aim of this thesis is discussed in the theoretical part in the first place, which comprises chapters defining terms of behavior disorders, which are the most frequent starter for visit of the center from the side of initiator of the change. Next chapter, which is mentioned in this work, are mental peculiarities of children development, which stay in the Center, thus children in the first and second level of basic school. Description of functioning and working in the Educational Care Center is important chapter, which can give a reader idea of Center as possibility of asocial behavior prevention. Last chapter with theory for understanding of practice, is small social group. These groups are basic building unit of the work and function in the Educational Care Center in the Ceske Budejovice. It was used questioning, sociometry and observation first of all to get to the aim of this work. These methods together with next additional methods helped to draw a conclusion of this thesis; the environment, where children grow, in the environment of the Center also, is the factor, which affects individuals most and it is important to create environment, where children will sense set boundary, love, fondness, reliance and sense of security, which find certainly in the Educational Care Center in the Ceske Budejovice. ?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Castulikova_finalni_verze_120702.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
castulikova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,68 kBAdobe PDFView/Open
castulikova OP.pdfPosudek oponenta práce33,97 kBAdobe PDFView/Open
castulikova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.