Název: Rozvoj komunikačních dovedností u žáků na 1. stupni ZŠ se zaměřením na naslouchání
Další názvy: The development of communication skills among students at primary school with a focus on listening
Autoři: Lukešová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Dubec, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5826
Klíčová slova: komunikace;funkce komunikace;komunikační proces;poruchy komunikace;druhy komunikace;verbální komunikace;paralingvistické aspekty verbální komunikace;neverbální komunikace;ontogeneze řeči;komunikační dovednosti;naslouchání;typy naslouchání;typy posluchačů;proces naslouchání
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;communication function;communication process;communication disorders;types of communication;verbal communication;paralingvistic aspects verbal communication;nonverbal communication;ontogeny of speech;communication skills;listening;types of listening;types of students;process of listening
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rozvojem komunikačních dovedností u žáků na 1. stupni ZŠ se zaměřením na naslouchání. V úvodních kapitolách teoretické části se podrobně věnuji komunikaci. Dále se zabývám ontogenezí a poruchami řeči, komunikačními dovednostmi. Závěr teoretické části pojednává o náslouchání, které je těžištěm mé práce. V praktické části práce jsem zjišťovala pomocí dotazníků a rozhovorů, jakými dovednostmi v oblasti naslouchání žáci disponují. Následně jsem porovnávala získané výsledky výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the development of communication skills among students at primary school with a focus on listening. The introductory chapters detail the theoretical part is devoted to communication. Another part deals with ontogeny and speech disorders, communication skills. Conclusion The theoretical part deals with listening, which is the focus of my work. In the practical part of my work I investigated using questionnaires and interviews, such as listening skills in students possess. Then I compared the results of research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rozvoj komunikacnich dovednosti u zaku na 1. stupni ZS se zamerenim na naslouchani.pdfPlný text práce633,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lukesova VP.pdfPosudek vedoucího práce37,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lukesova OP.pdfPosudek oponenta práce39,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lukesova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5826

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.