Title: Rozvoj komunikačních dovedností u žáků na 1. stupni ZŠ se zaměřením na naslouchání
Other Titles: The development of communication skills among students at primary school with a focus on listening
Authors: Lukešová, Veronika
Advisor: Dubec, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5826
Keywords: komunikace;funkce komunikace;komunikační proces;poruchy komunikace;druhy komunikace;verbální komunikace;paralingvistické aspekty verbální komunikace;neverbální komunikace;ontogeneze řeči;komunikační dovednosti;naslouchání;typy naslouchání;typy posluchačů;proces naslouchání
Keywords in different language: communication;communication function;communication process;communication disorders;types of communication;verbal communication;paralingvistic aspects verbal communication;nonverbal communication;ontogeny of speech;communication skills;listening;types of listening;types of students;process of listening
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozvojem komunikačních dovedností u žáků na 1. stupni ZŠ se zaměřením na naslouchání. V úvodních kapitolách teoretické části se podrobně věnuji komunikaci. Dále se zabývám ontogenezí a poruchami řeči, komunikačními dovednostmi. Závěr teoretické části pojednává o náslouchání, které je těžištěm mé práce. V praktické části práce jsem zjišťovala pomocí dotazníků a rozhovorů, jakými dovednostmi v oblasti naslouchání žáci disponují. Následně jsem porovnávala získané výsledky výzkumu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the development of communication skills among students at primary school with a focus on listening. The introductory chapters detail the theoretical part is devoted to communication. Another part deals with ontogeny and speech disorders, communication skills. Conclusion The theoretical part deals with listening, which is the focus of my work. In the practical part of my work I investigated using questionnaires and interviews, such as listening skills in students possess. Then I compared the results of research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvoj komunikacnich dovednosti u zaku na 1. stupni ZS se zamerenim na naslouchani.pdfPlný text práce633,34 kBAdobe PDFView/Open
lukesova VP.pdfPosudek vedoucího práce37,43 kBAdobe PDFView/Open
lukesova OP.pdfPosudek oponenta práce39,31 kBAdobe PDFView/Open
lukesova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.