Title: Sebehodnocení žáků na 2. stupni ZŠ v hodinách cizích jazyků
Other Titles: Self-assessment in foreign language lessons at elementary school
Authors: Palasová, Alexandra
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5828
Keywords: sebehodnocení;hodnocení;práce s chybou;výuka cizích jazyků;Evropské jazykové portfolio
Keywords in different language: self-assessment of pupils;assessment;treatment with mistakes;foreign language lessons;the European Language Portfolio
Abstract: Diplomová práce se zabývá sebehodnocením žáků základní školy v hodinách cizích jazyků. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje obecný úvod do problematiky sebehodnocení žáků. Je zde popsán smysl, funkce a typy sebehodnocení. Poslední kapitola teoretické části se soustřeďuje výhradně na využití sebehodnocení žáků v hodinách cizích jazyků. Čtenář se zde mj. dovídá o evropském jazykovém portfoliu, které podporuje žákovu autonomii a plurilingvismus. Hlavním bodem praktické části je výzkumné šetření realizované na dvou školách v Plzni. Cílem výzkumného šetření bylo porovnat využití sebehodnocení žáků na základní škole a stejně starých žáků na víceletém gymnáziu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with a self-assessment of pupils in foreign language lessons at elementary school. It is divided into two parties. There is a general introduction to the issues of the school assessment and self-assessment of pupils in the first part. There is a description of the sense, functions and types of self-assessment here. The last chapter of the theoretical part concentrates only on the use of self-assessment of pupils in foreign language lessons. The reader learns here among others more about the the European Language Portfolio which supports the development of learner autonomy and plurilingualism. The main point of the practical part is a research which was realized at two schools in Pilsen. The goal of this search was to compare the use of the self-assessment of pupils of the same age at elementary school and grammar school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Alexandra_Palasova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
palasova VP.pdfPosudek vedoucího práce34,81 kBAdobe PDFView/Open
palasova OP.pdfPosudek oponenta práce59,59 kBAdobe PDFView/Open
palasova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.