Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHurtová, Danuše
dc.contributor.authorKošlerová, Veronika
dc.date.accepted2012-08-27
dc.date.accessioned2013-06-19T07:03:01Z-
dc.date.available2010-12-01cs
dc.date.available2013-06-19T07:03:01Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier42828
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5870
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou čtení s porozuměním, především jakými technikami je kontrolováno čtení s porozumění v učebnicích pro 5. ročník základní školy. Práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. V teoretické části je představen pojem čtení, čtení v anglickém jazyce, proces čtení a jeho způsoby. V závěru jsou popsány jednotlivé techniky kontroly porozumění. Tyto tematické celky jsou rozděleny do osmi podkapitol. Práce vychází z odborných publikací, které jsou s tímto tématem spojeny. Výzkumné otázky jsou vymezeny v praktické části. Cílem bylo zjistit, jaké techniky kontroly porozumění se ve vybrané učebnici vyskytují nejvíce. Výsledky jsou zpracovány a prezentovány v předposlední kapitole. Jako nejvíce se vyskytující aktivity se ukázaly techniky typu ?Přečti a poslouchej?, ?Odpověz? a ?Najdi?.cs
dc.format115 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčtení s porozuměnímcs
dc.subjecttechniky kontroly čtení s porozuměnímcs
dc.subjectzpůsoby čtenícs
dc.subjectučebnicecs
dc.titleČtení s porozuměním v angličtině na 1.stupni ZŠcs
dc.title.alternativeReading with comprehension in English at Primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with reading comprehension, especially with techniques which are mainly used to monitor reading comprehension in textbooks for year 5 of Primary school. The work is divided into two parts ? theoretical and practical. The theoretical part introduces the concept of reading, reading in English, the reading process and its methods. Individual techniques of reading comprehension are described at the end of this part. These thematic units are divided into eight sections. The work is based on scientific publications that are associated with this topic. The research questions are specified in the practical part. The aim was to determine what reading comprehension techniques prevail in the chosen textbook the most. The results are compiled and presented in the penultimate chapter. As the most frequent activities proved to be techniques such as "Read and listen", "Answer" and "Find".en
dc.subject.translatedreading with comprehensionen
dc.subject.translatedtechniques of checking reading comprehensionen
dc.subject.translatedways of readingen
dc.subject.translatedtextbooksen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Koslerova V.pdfPosudek vedoucího práce94,47 kBAdobe PDFView/Open
Koslerova O.pdfPosudek oponenta práce110,36 kBAdobe PDFView/Open
Koslerova.pdfPrůběh obhajoby práce36,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.