Title: Rozvoj autonomie studentů
Other Titles: Relationship between Learner Autonomy and Language Proficiency
Authors: Hrochová, Lenka
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5876
Keywords: autonomie studenta;jazyková dovednost;mimoškolní aktivity;školní úspěšnost
Keywords in different language: learner autonomy;language proficiency;out-of-class activities;school success
Abstract: Tato diplomová práce vysvětluje čtenářovi pojmy autonomie studentů a jazyková dovednost společně s jejich principy a souvisejícím termíny. Tento teoretický základ by měl sloužit jako východisko pro následující praktickou studii vztahu mezi těmito dvěma pojmy prostřednictvím srovnávání struktury, trvání a frekvence studentských mimoškolních aktivit oproti jejich školní známce a sebehodnocení jejich vlastní jazykové dovednosti. Výzkum zahrnutý v této práci je prováděn pomocí dotazníku a sesbíraná data jsou analyzovány jak odděleně, tak ve vzájemných vztazích. Na závěr jsou projednávány možné důsledky nalezených vztahů a struktur na výuku.
Abstract in different language: This diploma thesis explains the concepts of learner autonomy and language proficiency, along with their principles and related terms. The theoretical background is intended to serve as a basis for the subsequent practical investigation of the relationship between these two concepts by the means of comparison of students? structure, duration and frequency of English related of out-of-class activities against their school grade and self-assessment of their own language proficiency. The research included in this thesis is conducted through the use of a questionnaire and the gathered data are analyzed both separately and in mutual relationships. Comments are provided on individual items and their relationships. Finally, the potential impact of the detected connections and patterns on teaching is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lenka Hrochova.pdfPlný text práce373,23 kBAdobe PDFView/Open
Hrochova V.pdfPosudek vedoucího práce95,14 kBAdobe PDFView/Open
Hrochova O.pdfPosudek oponenta práce97,27 kBAdobe PDFView/Open
Hrochova.pdfPrůběh obhajoby práce37,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.