Název: Logistický model růstu a jeho modifikace
Další názvy: Logistic growth model and its modifications
Autoři: Kutková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Pospíšil, Jan
Oponent: Holubová, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7139
Klíčová slova: model růstu;logistický model růstu;deterministický model růstu;stochastický model růstu;logistická rovnice;logistická mapa;síťový diagram;model markovských řetězců;obecný proces růstu;lineární proces růstu
Klíčová slova v dalším jazyce: growth model;logistic growth model;deterministic growth model;stochastic growth model;logistic equation;logistic map;cobweb diagram;markov chain model;general process of growth;Yule process
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je logistický model růstu a jeho modifikace. Práce se zabývá deterministickými a stochastickými modely, přičemž v obou případech uvažujeme spojitý nebo diskrétní čas. První část je zaměřena na logistickou rovnici ve spojitém čase a na logistickou mapu a její chování v diskrétním čase. Druhá část popisuje stochastické modely logistického růstu populace pomocí spojitých a diskrétních Markovských řetězců. Cílem práce je představit uvedené modely, shrnout informace získané z různých zdrojů a porovnat modely růstu.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor thesis is the logistic growth model and its modifications. The thesis is divided into two parts, focusing on deterministic and stochastic models, whereas in both cases a continuous-time or a discrete-time is considered. The first part is focused on the deterministic logistic growth also known as logistic equation in continuous-time, and in discrete-time it is focused on the logistic map and its behaviour. The second part of the thesis describes stochastic population logistic growth models using discrete-time and continuous-time Markov chains. The aim of this thesis is to present the models mentioned above, to summarize information obtained from the different sources and to compare the growth models.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Thesis.pdfPlný text práce490,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Kutkova.pdfPosudek vedoucího práce141,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Kutkova.pdfPosudek oponenta práce132,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Kutkova.pdfPrůběh obhajoby práce27,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7139

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.