Title: Analýza numerických modelů transportních procesů
Other Titles: Analysis of numerical models of transport processes
Authors: Lochová, Alexandra
Advisor: Brandner, Marek
Referee: Egermaier, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7146
Keywords: parciální diferenciální rovnice;numerické metody;formulace úloh;Laxova-Friedrichsova metoda;metoda typu upwind;Laxova-Wendroffova metoda;metoda typu flux-limiter
Keywords in different language: partial differential equations;numerical methods;formulation of problems;Lax-Friedrichs method;upwind method;Lax-Wendroff method;flux-limiter method
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem metodiky pro odhad řádu chyby některých diskrétních aproximací zákonů zachování prvního řádu. Pozornost je věnována základním metodám konečných diferencí a metodám s vysokým rozlišením. Práce je doplněna řadou numerických experimentů. Získané postupy lze zobecnit na případ nelineárních soustav parciálních diferenciálních rovnic. Záměrem bylo připravit takovou techniku, kterou lze použít i pro případ zobecněných řešení.
Abstract in different language: This work is devoted to techniques to estimate the order of discrete approximations of the first order conservation laws. The attention is paid to basic finite difference methods and to the high-resolution schemes. Numerical experiments are presented. It is possible to use the obtained procedures for analysis of nonlinear systems of partial differential equations. The goal was to prepare such a technique which is also suitable in the case of generalized solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Alex.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
PV-Lochova.pdfPosudek vedoucího práce134,13 kBAdobe PDFView/Open
PO-Lochova.pdfPosudek oponenta práce103,36 kBAdobe PDFView/Open
P-Lochova.pdfPrůběh obhajoby práce31,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.