Název: Analýza numerických modelů transportních procesů
Další názvy: Analysis of numerical models of transport processes
Autoři: Lochová, Alexandra
Vedoucí práce/školitel: Brandner, Marek
Oponent: Egermaier, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7146
Klíčová slova: parciální diferenciální rovnice;numerické metody;formulace úloh;Laxova-Friedrichsova metoda;metoda typu upwind;Laxova-Wendroffova metoda;metoda typu flux-limiter
Klíčová slova v dalším jazyce: partial differential equations;numerical methods;formulation of problems;Lax-Friedrichs method;upwind method;Lax-Wendroff method;flux-limiter method
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem metodiky pro odhad řádu chyby některých diskrétních aproximací zákonů zachování prvního řádu. Pozornost je věnována základním metodám konečných diferencí a metodám s vysokým rozlišením. Práce je doplněna řadou numerických experimentů. Získané postupy lze zobecnit na případ nelineárních soustav parciálních diferenciálních rovnic. Záměrem bylo připravit takovou techniku, kterou lze použít i pro případ zobecněných řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is devoted to techniques to estimate the order of discrete approximations of the first order conservation laws. The attention is paid to basic finite difference methods and to the high-resolution schemes. Numerical experiments are presented. It is possible to use the obtained procedures for analysis of nonlinear systems of partial differential equations. The goal was to prepare such a technique which is also suitable in the case of generalized solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Alex.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Lochova.pdfPosudek vedoucího práce134,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Lochova.pdfPosudek oponenta práce103,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Lochova.pdfPrůběh obhajoby práce31,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7146

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.