Title: Moderní pojetí velkoměřítkové mapy zájmového areálu
Other Titles: Modern concept of large scale map of area of interest
Authors: Jůna, Václav
Advisor: Jedlička, Karel
Referee: Fiala, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7153
Keywords: KML;JavaScript;Google;import;webová stránka;vizualizace
Keywords in different language: KML;JavaScript;Google;import;website;visualization
Abstract: Práce se zaměřuje na moderní pojetí vizualizace velkoměřítkové mapy zájmového areálu, konkrétně Západočeské univerzity v Plzni. Hlavní části práce se rozdělují na import KML dat do 2D a import do 3D zobrazení (KML data vizualizují bodové, vektorové a polygonové vrstvy). Pomocí Google Maps JavaScript API v3 ve 2D a Google Earth API ve 3D se data zobrazují na webových stránkách. JavaScript poskytuje velký potenciál pro vizualizaci dat. Práce zkoumá možnosti výše uvedených API a vyhodnocuje jejich použitelnost pro vyhotovitele mapy. Výslednou práci musí být schopen aktualizovat pracovník na rektorátu univerzity bez pomoci GIS technika.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on modern concept of visualization of a map of an area of interest, specifically the University of West Bohemia. Main parts of the project are divided to import of KML data in 2D and to import to 3D (KML data visualize point, line and polygon features). The Google Maps JavaScript API v3 is used in 2D and Google Earth API is used in 3D to visualize data on the website. This work investigates possibilities of above mentioned APIs and evaluates their applicability to map-creator. The worker of rector´s office has to be able to update the final map without assistance of a GIS technician.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JUNA__Moderni_pojeti_velkomeritkove_mapy_zajmoveho_arealu__BP.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
PV_Juna.pdfPosudek vedoucího práce276,09 kBAdobe PDFView/Open
PO_Juna.pdfPosudek oponenta práce116,95 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Juna.pdfPrůběh obhajoby práce46,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.