Title: Porovnání měřických instrukcí pro pozemkovou evidenci
Other Titles: Comparison of measurement instruction for land register
Authors: Kocová, Lenka
Advisor: Čada, Václav
Referee: Žofka, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7155
Keywords: Instrukce;pozemková evidence;katastrální mapa;mapový operát
Keywords in different language: Instructions;land registry;cadastral map;map documentation
Abstract: Cílem této bakalářské práce je porovnání instrukcí pro pozemkovou evidenci z hlediska vybraných technických aspektů, kterými jsou budování bodového pole a stabilizace bodů, způsob stanovování vlastnických hranic, měřické metody, dosažené parametry přesnosti, vznik mapy, kartografické zpracování, výpočet výměr, vedení a údržba mapového díla. Pro každé období evidence je zpracován časový graf instrukcí a legislativních dokumentů pro pozemkovou evidenci s časovým zařazením dle jejich vzniku. V první části práce je každá instrukce z vybraných hledisek popsána. Přiloženy jsou odkazy na původní celé znění použitých materiálů. Druhá část práce pak obsahuje samotné srovnání instrukcí pozemkové evidence.
Abstract in different language: The objective of this bachelor thesis is comparing instructions for the land register in terms of the selected technical aspects such as creating a point field and stabilizing points, a method of determining property boundaries, measuring methods, achieved accuracy parameters, a map creation, a cartographical processing, a calculation of areas, a supervision and a maintenance of the map work. For each time period of the register there is digested a time graph, based on the instructions and legislative documents, for land registry with time categorization according to its creation. In the first section there is each instruction from selected viewpoints described. Links with original unabridged versions of the applied materials are attached. The second part follows up then the comparison of the land registry instructions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kocova_BP_2013.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
PV_Kocova.pdfPosudek vedoucího práce162,35 kBAdobe PDFView/Open
PO_Kocova.pdfPosudek oponenta práce396,71 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Kocova.pdfPrůběh obhajoby práce44,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.