Název: Porovnání měřických instrukcí pro pozemkovou evidenci
Další názvy: Comparison of measurement instruction for land register
Autoři: Kocová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Čada, Václav
Oponent: Žofka, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7155
Klíčová slova: Instrukce;pozemková evidence;katastrální mapa;mapový operát
Klíčová slova v dalším jazyce: Instructions;land registry;cadastral map;map documentation
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je porovnání instrukcí pro pozemkovou evidenci z hlediska vybraných technických aspektů, kterými jsou budování bodového pole a stabilizace bodů, způsob stanovování vlastnických hranic, měřické metody, dosažené parametry přesnosti, vznik mapy, kartografické zpracování, výpočet výměr, vedení a údržba mapového díla. Pro každé období evidence je zpracován časový graf instrukcí a legislativních dokumentů pro pozemkovou evidenci s časovým zařazením dle jejich vzniku. V první části práce je každá instrukce z vybraných hledisek popsána. Přiloženy jsou odkazy na původní celé znění použitých materiálů. Druhá část práce pak obsahuje samotné srovnání instrukcí pozemkové evidence.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this bachelor thesis is comparing instructions for the land register in terms of the selected technical aspects such as creating a point field and stabilizing points, a method of determining property boundaries, measuring methods, achieved accuracy parameters, a map creation, a cartographical processing, a calculation of areas, a supervision and a maintenance of the map work. For each time period of the register there is digested a time graph, based on the instructions and legislative documents, for land registry with time categorization according to its creation. In the first section there is each instruction from selected viewpoints described. Links with original unabridged versions of the applied materials are attached. The second part follows up then the comparison of the land registry instructions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kocova_BP_2013.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Kocova.pdfPosudek vedoucího práce162,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Kocova.pdfPosudek oponenta práce396,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Kocova.pdfPrůběh obhajoby práce44,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7155

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.