Title: Artefiletický projekt pro výtvarný obor základní umělecké školy (ZUŠ J. Kličky, Klatovy)
Other Titles: Artefiletical project for the art department in the elementary school of art environment
Authors: Všelková, Zdenka
Advisor: Komzáková, Martina
Referee: Lukavský, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7340
Keywords: artefiletika;Rámcový vzdělávací program;klíčové kompetence;základní umělecká škola;vzdělávací obsah;didaktická transformace obsahu;pedagogický projekt
Keywords in different language: artefiletics;Framework educational programme;key competencies;elementary school of art;educational content;didactic transformation of content;pedagogical project
Abstract: Diplomová práce se zabývá artefiletickým projektem pro výtvarný obor v prostředí základní umělecké školy. Primárně je práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány klíčové pojmy projektu. Pojmy vysvětlují vztahy, možnosti a limity artefiletického přístupu k výuce na základní umělecké škole v závislosti na stávající nároky Rámcového vzdělávacího programu (RVP). Praktická část se věnuje realizaci projektu na vybrané základní umělecké škole. Zde jsou popsány jednotlivé fáze projektu od plánování, zrealizování až po zhodnocení jednotlivých výukových jednotek. Závěr práce je zaměřen na celkové zhodnocení zrealizovaného projektu v souvislostech popsané teorie. Obsahem závěru jsou jednotlivá specifika a závěrečné shrnutí možností a limitů artefiletického projektu v prostředí základní umělecké školy.
Abstract in different language: The final thesis deals with an artefiletical project for the art department in the elementary school of art environment. The work is primarily divided into a theoretical and a practical part. The key expressions of the project are described in the theoretical part. The expressions explain relations, possibilities and limits of the artefiletical approach in the elementary school of art teaching process, depending on current demands of the Educational Framework. The practical part is devoted to the realization of the project at a chosen elementary school of art. Here the individual stages of the project, including planning, realization and evaluation of particular teaching units, are described. The conclusion of the thesis is dedicated to the overall evaluation of the realized project, in context with the described theory. It contains particular specifics and the final summary of the possibilities and limits of the artefiletical project in the elementary school of art environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dp_Zdenka_Vselkova.pdfPlný text práce5,69 MBAdobe PDFView/Open
Vselkova-Scan-vedouci-Komzakova-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Vselkova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Vselkova Zdenka_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,5 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.