Název: Odvolací řízení a rozhodnutí
Další názvy: Board of Management and Decision
Autoři: Augustinová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7375
Klíčová slova: odvolání;odvolací orgán;rozhodnutí;autoremedura;odpor;stížnost;zákonné lhůty;nezákonnost;přezkoumání rozhodnutí;odvolací námitky
Klíčová slova v dalším jazyce: appeal;appeal authority;decision autoremedy;resentment;complaint;legal deadlines;lawlessness;review of the decision;appeal objections
Abstrakt: Předložená bakalářská práce pojednává o institutu odvolání jako takového a jeho obecné právní úpravě v řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v trestním řízení dle zákona č. 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 390/2012 Sb. a především ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V první kapitole jsem se věnovala obecnému vymezení odvolání jako řádného oprávněného prostředku proti rozhodnutím či rozsudkům soudu, jaké účinky obecně podané odvolání má a jakým způsobem postupuje správní orgán v případě pozdě podaného odvolání s odkazy na příslušnou judikaturu. Nejobsáhlejší část práce je zaměřená na odvolání a rozhodování ve správním řízení. V poslední závěrečné kapitole jsou uvedeny dva příklady posouzení odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí Živnostenského úřadu Magistrátu města Plzně odvolacím orgánem.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the Institute of appeal as such and its general legislation in proceedings according to Act No. 99/1963 Coll. Civil Procedure, as amended, in criminal proceedings according to Act No. 141/1961 Coll. of 29 November 1961, the Criminal Procedure (Criminal Procedure Code), as amended by Act No. 390/2012 Coll. and especially in the administrative proceedings according to Act No. 500/2004 Coll. Administrative Code, as amended. The first chapter is devoted to a general definition of the appeal as correct authorized to judgments or court judgments, the effects in general has filed an appeal and how it progresses administrative authority in case late-filed appeal with references to the relevant case law. The main part of the work is focused on appeals and decisions in administrative proceedings. In the final chapter presents two examples of assessment appeal against the decision of the party Trades Licensing Office City of Pilsen appellate authority.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Odvolaci rizeni a rozhodnuti.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Augustinova - posudek VPPosudek vedoucího práce365,61 kBUnknownZobrazit/otevřít
Augustinova - posudek VP(1).Posudek oponenta práce365,61 kBUnknownZobrazit/otevřít
Augustinova - protokol BPPrůběh obhajoby práce298,17 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7375

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.