Title: Odvolací řízení a rozhodnutí
Other Titles: Board of Management and Decision
Authors: Augustinová, Martina
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7375
Keywords: odvolání;odvolací orgán;rozhodnutí;autoremedura;odpor;stížnost;zákonné lhůty;nezákonnost;přezkoumání rozhodnutí;odvolací námitky
Keywords in different language: appeal;appeal authority;decision autoremedy;resentment;complaint;legal deadlines;lawlessness;review of the decision;appeal objections
Abstract: Předložená bakalářská práce pojednává o institutu odvolání jako takového a jeho obecné právní úpravě v řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v trestním řízení dle zákona č. 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 390/2012 Sb. a především ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V první kapitole jsem se věnovala obecnému vymezení odvolání jako řádného oprávněného prostředku proti rozhodnutím či rozsudkům soudu, jaké účinky obecně podané odvolání má a jakým způsobem postupuje správní orgán v případě pozdě podaného odvolání s odkazy na příslušnou judikaturu. Nejobsáhlejší část práce je zaměřená na odvolání a rozhodování ve správním řízení. V poslední závěrečné kapitole jsou uvedeny dva příklady posouzení odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí Živnostenského úřadu Magistrátu města Plzně odvolacím orgánem.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the Institute of appeal as such and its general legislation in proceedings according to Act No. 99/1963 Coll. Civil Procedure, as amended, in criminal proceedings according to Act No. 141/1961 Coll. of 29 November 1961, the Criminal Procedure (Criminal Procedure Code), as amended by Act No. 390/2012 Coll. and especially in the administrative proceedings according to Act No. 500/2004 Coll. Administrative Code, as amended. The first chapter is devoted to a general definition of the appeal as correct authorized to judgments or court judgments, the effects in general has filed an appeal and how it progresses administrative authority in case late-filed appeal with references to the relevant case law. The main part of the work is focused on appeals and decisions in administrative proceedings. In the final chapter presents two examples of assessment appeal against the decision of the party Trades Licensing Office City of Pilsen appellate authority.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Odvolaci rizeni a rozhodnuti.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFView/Open
Augustinova - posudek VPPosudek vedoucího práce365,61 kBUnknownView/Open
Augustinova - posudek VP(1).Posudek oponenta práce365,61 kBUnknownView/Open
Augustinova - protokol BPPrůběh obhajoby práce298,17 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.