Název: Knihovna jako součást veřejných informačních služeb
Další názvy: Library as part of public information services
Autoři: Baliharová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7376
Klíčová slova: informační společnost;informační politika;knihovna;veřejná knihovna;uživatelé;informace;legislativní dokumenty;internet;vězeňská služba;informační služby
Klíčová slova v dalším jazyce: information society;information policy;library;public library;information;legislation documents;internet;prison service;information services
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je podat ucelený přehled o postupu implementace knihovního systému Vězeňské služby ČR, do celkové koncepce informačních systémů veřejné správy, jako její nezbytné součásti. Na historickém základě je dokladován vznik a vývoj knihovny a zároveň budování knihovního fondu v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v kontextu státní informační politiky, včetně převodu katalogů z lístkové do digitální podoby a zavádění informačních technologií. Svým zaměřením naplňuje princip programu Veřejné informační služby, který spočívá především v poskytování veřejného přístupu k místu vybaveného informační technologií s kvalifikovanou obsluhou, podpoře celoživotního vzdělávání, poskytování knihovnických a informačních služeb veřejnosti a uchovávání a zpřístupnění národního kulturního bohatství.
Abstrakt v dalším jazyce: Main aim of this bachelor thesis is to provide an overview on the procedure for implementation of the Library System of the Prison Service of the Czech Republic to the overall concept of information systems in public administration, as its essential components. On the historical basis is documented the foundation and development of this library along building the library fund in accordance with the Concept of Development of Libraries in the context of the national information policy, including the transfer of catalogs from ticket into the digital form and implementation of information technology. The library fulfils by its focusing the principle of public information services, which consists mainly in providing public access to the information technology, which are equipped with qualified operators, promotion of lifelong learning, the provision of library and information services for public and to access and preserve the national cultural heritage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakal.prace Baliharova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baliharova - posudek VPPosudek vedoucího práce373,34 kBUnknownZobrazit/otevřít
Baliharova - posudek OP.emlPosudek oponenta práce831,85 kBUnknownZobrazit/otevřít
Baliharova - protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce458,18 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.