Název: Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením
Další názvy: Social and legal aspects of the situation of persons with disabilities
Autoři: Bartošová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7377
Klíčová slova: osoby se zdravotním postižením;integrace do vzdělávacího procesu;aktivní politika zaměstnanosti;trh práce;pracovní rehabilitace
Klíčová slova v dalším jazyce: people with disabilities;integration into educational process;active policy employment;labour market;working rehabilitation
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje podmínkám, které jsou v České republice nastaveny v oblasti vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na začátku práce jsou uvedeny základní pojmy a důležité právní předpisy vztahující se k dané problematice. Důležitým aspektem při hledání zaměstnání je absolvování určitého vzdělávacího procesu. Z toho důvodu jsem se věnovala tomu, jakým způsobem jsou osoby se zdravotním postižením vzdělávány. Dále jsem se zaměřila na prostředky, které jsou využívány pro začlenění osob se zdravotním postižením na trh práce. V poslední kapitole vypracované na základě polostrukturovaných rozhovorů je blíže vymezen institut pracovní rehabilitace.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor's thesis deals with conditions for people with disabilities in field of education and employment which are set in the Czech Republic. In the beginning of my thesis I mentioned some basic concepts and important legal regulations related to these issues. I have focused on education of people with disabilities because one of the most important aspect of looking for a job is to finish one's studies. I have also concentrated on means which are used to incorporation of people with disabilities into labour market. On the basis of semi-structured interviews I tried to specify the institute of working rehabilitation in the last chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Socialni a pravni aspekty postaveni osob se zdravotnim postizenim.pdfPlný text práce766,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartosova - posudek ved.pracePosudek vedoucího práce440,92 kBUnknownZobrazit/otevřít
Bartosova - posudek OP.emlPosudek oponenta práce607,77 kBUnknownZobrazit/otevřít
Bartosova - protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce392,28 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7377

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.