Title: Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením
Other Titles: Social and legal aspects of the situation of persons with disabilities
Authors: Bartošová, Monika
Advisor: Čabanová, Bohumila
Referee: Žižkovský, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7377
Keywords: osoby se zdravotním postižením;integrace do vzdělávacího procesu;aktivní politika zaměstnanosti;trh práce;pracovní rehabilitace
Keywords in different language: people with disabilities;integration into educational process;active policy employment;labour market;working rehabilitation
Abstract: Bakalářská práce se věnuje podmínkám, které jsou v České republice nastaveny v oblasti vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na začátku práce jsou uvedeny základní pojmy a důležité právní předpisy vztahující se k dané problematice. Důležitým aspektem při hledání zaměstnání je absolvování určitého vzdělávacího procesu. Z toho důvodu jsem se věnovala tomu, jakým způsobem jsou osoby se zdravotním postižením vzdělávány. Dále jsem se zaměřila na prostředky, které jsou využívány pro začlenění osob se zdravotním postižením na trh práce. V poslední kapitole vypracované na základě polostrukturovaných rozhovorů je blíže vymezen institut pracovní rehabilitace.
Abstract in different language: My bachelor's thesis deals with conditions for people with disabilities in field of education and employment which are set in the Czech Republic. In the beginning of my thesis I mentioned some basic concepts and important legal regulations related to these issues. I have focused on education of people with disabilities because one of the most important aspect of looking for a job is to finish one's studies. I have also concentrated on means which are used to incorporation of people with disabilities into labour market. On the basis of semi-structured interviews I tried to specify the institute of working rehabilitation in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socialni a pravni aspekty postaveni osob se zdravotnim postizenim.pdfPlný text práce766,64 kBAdobe PDFView/Open
Bartosova - posudek ved.pracePosudek vedoucího práce440,92 kBUnknownView/Open
Bartosova - posudek OP.emlPosudek oponenta práce607,77 kBUnknownView/Open
Bartosova - protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce392,28 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.