Title: Místní referendum
Other Titles: Local Referendum
Authors: Pokorná, Klára
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Kalný, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7395
Keywords: místní referendum;demokracie;přímá demokracie;správa věcí veřejných;územní změny obce;zastupitelstvo obce;přípravný výbor
Keywords in different language: local referendum;democracy;direct democracy;governance;territorial changes municipalities;the municipal council;the preparatory committee
Abstract: Hlavním cílem práce je představit a zhodnotit místní referendum jako nejdůležitější institut přímé demokracie v České republice, a také jako podíl na správě věcí veřejných, a to z hlediska vzniku a vývoje přímé demokracie, legislativní úpravy a obligatorních podmínek pro vyhlášení a konání místního referenda. Teoretická část je navíc doplněna o modelové případy s odlišnou problematikou (nesplnění zákonných podmínek pro konání referenda; úspěšné hlasování o oddělení dvou částí obce; místní referendum o výstavbě obchodního centra se soudní dohrou kvůli zdánlivě vágní otázce). V závěru předkládám možné strategie pro vytvoření úspěšné kampaně.
Abstract in different language: The main aim of this work is to present and evaluate local referendum as the most important institution of direct democracy in the Czech Republic, as well as a share in the administration of public affairs, in terms of the origin and development of direct democracy, legislation and obligatory conditions for declaring and holding a local referendum. The theoretical part is supplemented by test cases with different issues (non statutory conditions for the referendum; successful vote on the separation of the two parts of the village, the local referendum on the construction of the shopping center, court sequel due to seemingly vague question). In conclusion, presenting strategies for creating a successful campaign.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Klara Pokorna.pdfPlný text práce421,49 kBAdobe PDFView/Open
Pokorna Klara- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce468 kBUnknownView/Open
Pokorna Klara- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce888,31 kBUnknownView/Open
Pokorna Klara- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce383,61 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.