Název: Městský obvod - postavení, působnost, orgány
Další názvy: City district - the status, powers and authorities
Autoři: Sekalová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7397
Klíčová slova: obec;statutární město;městský obvod;statut;zastupitelstvo městského obvodu;rada městského obvodu
Klíčová slova v dalším jazyce: community;statutory city;city district;statute;district assembly;council city district
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na městské obvody a jejich úlohu v rámci veřejné správy. V práci se objevuje vymezení základních pojmů. Dále pak právní postavení městských obvodů, zde vychází z platné právní úpravy.Práce se také věnuje samostatné a přenesené působnosti a orgánům městských částí. V poslední části se rozebírá problematika statutů územně členěných statutárních měst.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on urban districts and their role within the public administration. The work appears definition of basic concepts. Furthermore, the legal status of municipal districts, are based on current legislation. The work also deals with independent and delegated authorities and urban areas. The last part discusses the issue of statutes territorially divided municipalities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP MO Sekalova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sekalova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce459,2 kBUnknownZobrazit/otevřít
Sekalova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce964,34 kBUnknownZobrazit/otevřít
Sekalova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce405,07 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7397

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.