Title: Městský obvod - postavení, působnost, orgány
Other Titles: City district - the status, powers and authorities
Authors: Sekalová, Martina
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Triner, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7397
Keywords: obec;statutární město;městský obvod;statut;zastupitelstvo městského obvodu;rada městského obvodu
Keywords in different language: community;statutory city;city district;statute;district assembly;council city district
Abstract: Tato práce se zaměřuje na městské obvody a jejich úlohu v rámci veřejné správy. V práci se objevuje vymezení základních pojmů. Dále pak právní postavení městských obvodů, zde vychází z platné právní úpravy.Práce se také věnuje samostatné a přenesené působnosti a orgánům městských částí. V poslední části se rozebírá problematika statutů územně členěných statutárních měst.
Abstract in different language: This work focuses on urban districts and their role within the public administration. The work appears definition of basic concepts. Furthermore, the legal status of municipal districts, are based on current legislation. The work also deals with independent and delegated authorities and urban areas. The last part discusses the issue of statutes territorially divided municipalities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP MO Sekalova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Sekalova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce459,2 kBUnknownView/Open
Sekalova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce964,34 kBUnknownView/Open
Sekalova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce405,07 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.