Název: Spolupráce obcí
Další názvy: Cooperation of municipalities
Autoři: Černý, David
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Kříž, Dominik
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7409
Klíčová slova: spolupráce obcí;přínosy;místní rozvoj;dobrovolný svazek obcí;faktory rozvoje;faktory efektivity;zlepšení
Klíčová slova v dalším jazyce: cooperation of municipalities;benefits;regional development;voluntary association of municipalities;factors of development;factors of effectiveness;improvements.
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je identifikovat a systemizovat přínosy spolupráce obcí a ověřit jejich reálné využití v současné situaci. Spolupráce obcí je důležitým rozvojovým nástrojem. Poznatky se zaměřují na základní faktory působící na fungování spolupráce obcí a naznačuje jak tuto spolupráci zkvalitnit. V první části je pojednáváno o spolupráci obcí jako faktorech rozvoje obcí a místního rozvoje a to včetně místního ekonomického rozvoje. Druhá část vymezuje na základě teoretických znalostí a informací o praktickém využití spolupráce obcí její jednotlivé formy se zaměření na dobrovolný svazek obcí, který mohou obce vytvořit. V závěrečné části je zmíněna možnost zlepšení v této oblasti s důrazem na základní faktory efektivity.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the bachelor work is to identify and systematize the benefits of cooperation and verify their real utilization in a current situation. Cooperation of municipalities is an important development instrument. Thesis focuses assential factors working on cooperation functioning and outlines ways to improve the kvality of this cooperation. The first part diskurse about cooperation of municipalities as the factors of development of municipalities and local development icluding local economic development. The sekond describes on the basic of the theoretical knowledges and informatik about utilization cooperation of municipalities and idividual forms with a direction at voluntary association of municipalities, with may municipalities create. Finaly there is mentioned improvements in this area with respekt essentials factors to effectiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace. Spoluprace obci. David Cerny II.pdfPlný text práce663,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny - posudek VP.emlPosudek vedoucího práce552,89 kBUnknownZobrazit/otevřít
Cerny - posudek OPPosudek oponenta práce642,63 kBUnknownZobrazit/otevřít
Cerny - protokol BPPrůběh obhajoby práce278,81 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7409

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.