Title: Obec s rozšířenou působností
Other Titles: The municipality with extended powers
Authors: Severýnová, Romana
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Kříž, Dominik
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7410
Keywords: decentralizace;obec s rozšířenou působností;přenesená působnost;reforma územní veřené správy;veřejná správa
Keywords in different language: decentralization;municipality with extended powers;delegated powers;public administration;reform of territorial public administration
Abstract: Práce se zabývá analýzou obce s rozšířenou působností, jejím charakterem, právním postavením a úlohou ve veřejné správě. V práci se pokusím nastínit vývoj obecní samosprávy, především reformu územní veřejné správy a její důsledky. Na charakteristické rysy obce a specifické znaky obce s rozšířenou působností a její činnost a úkoly se zaměřím v další části práce. V závěru osvětlím fungování a strukturu tohoto typu obce na konkrétním případě města Chrudim.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with analysis of municipality with extended powers, its character, legal status and role in system of public administration. I will describe development of municipal government, especially the reform of public administration and its consequences. I will focus on distinctive features of municipality and specific features of municipality with extended powers and its activities and tasks next part. The working of municipality with extended powers and its structure is shown in the specific case of city of Chrudim in conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Obec s rozsirenou pusobnosti.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Severynova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce502,29 kBUnknownView/Open
Severynova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce904,58 kBUnknownView/Open
Severynova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce383,3 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.