Název: Obec s rozšířenou působností
Další názvy: The municipality with extended powers
Autoři: Severýnová, Romana
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Kříž, Dominik
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7410
Klíčová slova: decentralizace;obec s rozšířenou působností;přenesená působnost;reforma územní veřené správy;veřejná správa
Klíčová slova v dalším jazyce: decentralization;municipality with extended powers;delegated powers;public administration;reform of territorial public administration
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou obce s rozšířenou působností, jejím charakterem, právním postavením a úlohou ve veřejné správě. V práci se pokusím nastínit vývoj obecní samosprávy, především reformu územní veřejné správy a její důsledky. Na charakteristické rysy obce a specifické znaky obce s rozšířenou působností a její činnost a úkoly se zaměřím v další části práce. V závěru osvětlím fungování a strukturu tohoto typu obce na konkrétním případě města Chrudim.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with analysis of municipality with extended powers, its character, legal status and role in system of public administration. I will describe development of municipal government, especially the reform of public administration and its consequences. I will focus on distinctive features of municipality and specific features of municipality with extended powers and its activities and tasks next part. The working of municipality with extended powers and its structure is shown in the specific case of city of Chrudim in conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Obec s rozsirenou pusobnosti.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Severynova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce502,29 kBUnknownZobrazit/otevřít
Severynova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce904,58 kBUnknownZobrazit/otevřít
Severynova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce383,3 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7410

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.