Title: Možnosti přeshraniční spolupráce na Chebsku
Other Titles: Possibility of cross-border cooperation in the selected microregion (Chebsko)
Authors: Rolníková, Lucie
Advisor: Hegner, Jiří
Referee: Průcha, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7412
Keywords: Evropský fond pro regionálního rozvoje;Evropský sociální fond;Fond soudržnosti;Fond malých projektů;Dispoziční fond Cíl 3;programovací období;operační program;programový dokument;kooperační partner;lead partner;dotační smlouva;smlouva o spolupráci
Keywords in different language: European regional development fund;European social fund;Cohesion fund;Small project fund;Dispositional fund Obj. 3;programming period;operational program;program document;cooperative partner;lead partner;contract of subsidies;cooperation agreement
Abstract: Práce mapuje hlavní cíle regionální politiky EU. Konkrétně se zaměřuje na CÍL 3, tedy Evropskou územní spolupráci. V rámci územního členění mikroregionu Chebsko vymezuje, jaké typy přeshraniční spolupráce můžou vzniknout. Hlavní prioritou této práce je seznámení s dominantními a zároveň jedinými programy v této oblasti. Jsou jimi Operační program přeshraniční spolupráce Česko - Bavorsko a Česko - Sasko, protože díky nim vzniklo na tomto území mnoho zajímavých a užitečných projektů.Závěrem práce je vytvoření námětu na nový projekt.
Abstract in different language: This essay is mapping the main goals of regional policy The Europiean Union, specially Objective 3 - The European Territorail Cooperation. It defines, what types of cross-border cooperation be developed. The main priority of this work is apprise to present the dominant and also unique Programs in this region - OP CBC Czech - Bavaria and the Czech Republic - Saxony. These created a lot of interesting and useful projects in this area. The Conclusion of this work is to propose a new project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lucie Rolnikova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Rolnikova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce548,75 kBUnknownView/Open
Rolnikova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce932,18 kBUnknownView/Open
Rolnikova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce417,5 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.