Title: Vývoj internetových aplikací typu klient-server s využitím moderních přístupů
Other Titles: Development of client-server internet applications using modern approaches
Authors: Gerhát, Roman
Advisor: Balda, Pavel
Referee: Severa, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7419
Keywords: klient;server;klient-server;internet;správa dat;komunikace;xml;HTML5;CSS3;jQuery;SSL;python;twisted;postgresql
Keywords in different language: client;server;client-server;internet;data management;communication;xml;HTML5;CSS3;jQuery;SSL;python;twisted;postgresql
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a vývojem internetových aplikací typu klient-server s využitím moderních technologií a přístupů. Nejprve jsou popsány různé moderní způsoby vytváření těchto aplikací a jejich vlastnosti. Následuje analýza celkového systému, nástin jeho funkčnosti, návrh architektury programu a rozbor jednotlivých částí s popisem všech technologií použitých pro tvorbu tohoto systému. Tato práce se také věnuje praktickému užití této aplikace, její vyzkoušení na reálném příkladu víceúčelové komunikace a správy dat samovýčepních restaurací, kde je takto vytvořená aplikace použita.
Abstract in different language: This thesis concerns the analysis, design and development of the internet client?server applications using modern techniques and approaches. Firstly, the modern ways of creating these applications and their characteristics are derived. This is followed by analysis of the whole system, outline of its functionality, design of the program architecture and delination of individual components with the detailed description of all technologies used for creation of this system. This work also describes the practical use of this application, its testing on the real example of multipurpose communication and data management of self-serving beer restaurants, where the program with this designed structure is being used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_gerhat2013.pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFView/Open
gerhat-v.pdfPosudek vedoucího práce366,09 kBAdobe PDFView/Open
gerhat-o.pdfPosudek oponenta práce329,87 kBAdobe PDFView/Open
gerhat-p.pdfPrůběh obhajoby práce162,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.