Název: Vývoj internetových aplikací typu klient-server s využitím moderních přístupů
Další názvy: Development of client-server internet applications using modern approaches
Autoři: Gerhát, Roman
Vedoucí práce/školitel: Balda, Pavel
Oponent: Severa, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7419
Klíčová slova: klient;server;klient-server;internet;správa dat;komunikace;xml;HTML5;CSS3;jQuery;SSL;python;twisted;postgresql
Klíčová slova v dalším jazyce: client;server;client-server;internet;data management;communication;xml;HTML5;CSS3;jQuery;SSL;python;twisted;postgresql
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a vývojem internetových aplikací typu klient-server s využitím moderních technologií a přístupů. Nejprve jsou popsány různé moderní způsoby vytváření těchto aplikací a jejich vlastnosti. Následuje analýza celkového systému, nástin jeho funkčnosti, návrh architektury programu a rozbor jednotlivých částí s popisem všech technologií použitých pro tvorbu tohoto systému. Tato práce se také věnuje praktickému užití této aplikace, její vyzkoušení na reálném příkladu víceúčelové komunikace a správy dat samovýčepních restaurací, kde je takto vytvořená aplikace použita.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis concerns the analysis, design and development of the internet client?server applications using modern techniques and approaches. Firstly, the modern ways of creating these applications and their characteristics are derived. This is followed by analysis of the whole system, outline of its functionality, design of the program architecture and delination of individual components with the detailed description of all technologies used for creation of this system. This work also describes the practical use of this application, its testing on the real example of multipurpose communication and data management of self-serving beer restaurants, where the program with this designed structure is being used.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_gerhat2013.pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
gerhat-v.pdfPosudek vedoucího práce366,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
gerhat-o.pdfPosudek oponenta práce329,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
gerhat-p.pdfPrůběh obhajoby práce162,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.