Název: Knihovna infračervených spekter materiálů používaných v elektrotechnice
Další názvy: An infrared spectral library of materials used in electrical engineering
Autoři: Niebauer, Roman
Vedoucí práce/školitel: Prosr, Pavel
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7460
Klíčová slova: vodič;polovodič;izolanty;Fourierova transformace;infračervené spektrum;absorbance;transmitance;knihovna;spektroskopie;funkční skupina
Klíčová slova v dalším jazyce: conductor;semiconductor;insulators;Fourier transform;infrared spectrum;absorbance;transmittance;library;spectroscopy;functional group
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na měření a analýzu infračervených spekter elektrotechnických materiálů. První kapitola pojednává o vlastnostech a druzích elektrotechnických materiálů. V druhé kapitole je popsán princip funkce infračervených spektrometrů a metody měření infračervených spekter pomocí spektrometru s Fourierovou transformací. Třetí kapitola se věnuje měření vzorků do knihovny infračervených spekter. Ve čtvrté kapitole jsou popsány jednotlivé funkční skupiny vyskytující se v infračervených spektrech a způsoby jejich analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on measurement and analysis of infrared specters of electrotechnical materials. First chapter deals with attributes and types of electrotechnical materials. In the second chapter is described principle of function of infrared spectrometers and measuring methods with Fourier transform infrared spectroscopy. Third part is focused on measurement of sample to library of infrared spectrums. In fourth chapter describes individual functional groups which occurs in infrared spectrum and methods of theirs analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Roman Niebauer.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
V_Niebauer.pdfPosudek vedoucího práce666,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053635_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053635_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7460

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.