Title: Knihovna infračervených spekter materiálů používaných v elektrotechnice
Other Titles: An infrared spectral library of materials used in electrical engineering
Authors: Niebauer, Roman
Advisor: Prosr, Pavel
Referee: Řeřicha, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7460
Keywords: vodič;polovodič;izolanty;Fourierova transformace;infračervené spektrum;absorbance;transmitance;knihovna;spektroskopie;funkční skupina
Keywords in different language: conductor;semiconductor;insulators;Fourier transform;infrared spectrum;absorbance;transmittance;library;spectroscopy;functional group
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na měření a analýzu infračervených spekter elektrotechnických materiálů. První kapitola pojednává o vlastnostech a druzích elektrotechnických materiálů. V druhé kapitole je popsán princip funkce infračervených spektrometrů a metody měření infračervených spekter pomocí spektrometru s Fourierovou transformací. Třetí kapitola se věnuje měření vzorků do knihovny infračervených spekter. Ve čtvrté kapitole jsou popsány jednotlivé funkční skupiny vyskytující se v infračervených spektrech a způsoby jejich analýzy.
Abstract in different language: This thesis is focused on measurement and analysis of infrared specters of electrotechnical materials. First chapter deals with attributes and types of electrotechnical materials. In the second chapter is described principle of function of infrared spectrometers and measuring methods with Fourier transform infrared spectroscopy. Third part is focused on measurement of sample to library of infrared spectrums. In fourth chapter describes individual functional groups which occurs in infrared spectrum and methods of theirs analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Roman Niebauer.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
V_Niebauer.pdfPosudek vedoucího práce666,7 kBAdobe PDFView/Open
053635_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,44 kBAdobe PDFView/Open
053635_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.