Title: Kompozitní materiály s plnivy na bázi polyanilinu
Other Titles: Composite materials with polyaniline based fillers
Authors: Laštovka, Jakub
Advisor: Vik, Robert
Referee: Řeboun, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7461
Keywords: kompozit;kompozitní materiály;polymerní matrice;vodivá plniva;polyanilin;perkolační teorie;vodivé polymery
Keywords in different language: composite;composite materials;polymer matrix;conductive fillers;polyaniline;percolation theory;conductive polymers
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kompozitní materiály s plnivy na bázi polyanilinu. Především se jedná o vytvoření kompozitního matriálu a zjištění změny chování v závislosti na obsahu plniva na bázi polyanilinu v polymerní matrici a následné změření sledovaných vlastností. První část práce popisuje teorii spojenou s kompozitními materiály a druhá část se věnuje praktické části od vytvoření vzorku až po jejich měření.
Abstract in different language: The master thesis is concerned with the composite materials with fillers based on polyaniline. This work is mainly focused on composite material preparation, changes in its behavior depending on concentration of polyaniline filler and measurement of prepared samples. First part contains theory connected to composite materials and second part is focused on samples preparation and their measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lastovka.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
053636_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,86 kBAdobe PDFView/Open
O_Lastovka.pdfPosudek oponenta práce661,44 kBAdobe PDFView/Open
053636_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.