Title: Silové a tepelné účinky ve strukturách s masivními vodiči
Other Titles: Force and heat effects in structures with massive conductors
Authors: Plachá, Michaela
Advisor: Šroubová, Lenka
Referee: Hamar, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7481
Keywords: přípojnice;elektromagnetické pole;Maxwellovy rovnice;magnetické pole;teplotní pole;Agros2D;Lorentzova síla;tepelné ztráty
Keywords in different language: busbar;electromagnetic field;Maxwell´s equations;magnetic field;heat field;Agros2;Lorentz force;heat losses
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na silové a tepelné účinky ve strukturách s masivními vodiči. Popisuje použití přípojnic, jejich vlastnosti a materiály. V další části práce je sestaven matematický model popisující řešení v magnetickém a teplotním poli. Ten vychází ze základních vztahů elektromagnetického pole. Problematika je řešena pomocí programu Agros2D. V práci je naznačen postup vytvoření jednotlivých modelů pro výpočet v magnetickém a teplotním poli. V závěru jsou vyhodnoceny zjištěné informace týkající se dané problematiky.
Abstract in different language: The presented diploma work is focused on force and heat effects in structures with massive conductors. It describes using of busbars, their properties and suitable materials for their manufacturing. In the next part of the work the mathematical model is designed describing the solutions in magnetic and temperature fields. It is based on fundamental relations of the electromagnetic field. The issue is solved using the programme Agros2D. The work indicates the procedure of creating different models for calculating in magnetic and temperature fields. The closing part of the work evaluates the discovered information regarding the issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michaela_Placha.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
053658_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,16 kBAdobe PDFView/Open
053658_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,73 kBAdobe PDFView/Open
053658_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce264,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.