Název: Silové a tepelné účinky ve strukturách s masivními vodiči
Další názvy: Force and heat effects in structures with massive conductors
Autoři: Plachá, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Šroubová, Lenka
Oponent: Hamar, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7481
Klíčová slova: přípojnice;elektromagnetické pole;Maxwellovy rovnice;magnetické pole;teplotní pole;Agros2D;Lorentzova síla;tepelné ztráty
Klíčová slova v dalším jazyce: busbar;electromagnetic field;Maxwell´s equations;magnetic field;heat field;Agros2;Lorentz force;heat losses
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na silové a tepelné účinky ve strukturách s masivními vodiči. Popisuje použití přípojnic, jejich vlastnosti a materiály. V další části práce je sestaven matematický model popisující řešení v magnetickém a teplotním poli. Ten vychází ze základních vztahů elektromagnetického pole. Problematika je řešena pomocí programu Agros2D. V práci je naznačen postup vytvoření jednotlivých modelů pro výpočet v magnetickém a teplotním poli. V závěru jsou vyhodnoceny zjištěné informace týkající se dané problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma work is focused on force and heat effects in structures with massive conductors. It describes using of busbars, their properties and suitable materials for their manufacturing. In the next part of the work the mathematical model is designed describing the solutions in magnetic and temperature fields. It is based on fundamental relations of the electromagnetic field. The issue is solved using the programme Agros2D. The work indicates the procedure of creating different models for calculating in magnetic and temperature fields. The closing part of the work evaluates the discovered information regarding the issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michaela_Placha.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053658_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053658_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053658_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce264,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.