Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPolanský, Radek
dc.contributor.authorBabková, Petra
dc.contributor.refereePinkerová, Martina
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:11Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:11Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-07
dc.identifier53669
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7491
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá využitím strukturálních analýz při charakterizaci tepelného rozkladu elektroizolačních materiálů pomocí infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací a simultánní termické analýzy. V první části je zpracováno základní rozdělení strukturálních analýz dle vybraných hledisek. Druhá část je zaměřena na podrobnější popis měřicích technik využitých během experimentu prováděného v rámci diplomové práce: termogravimetrii, diferenční skenovací kalorimetrii a infračervenou spektrometrii s Fourierovou transformací. V praktické části je nejprve popsán postup měření a charakterizovány vlastnosti vzorků polyetylen-vinyl acetátu (PEVA) a polyvinylchloridu (PVC) používaných k výrobě kabelových plášťů. Dále je věnována pozornost optimalizaci měřicího režimu aparatury Nicolet 380 a SDT Q600, po níž navazují vlastní měření dodaných vzorků. Následně je na základě získaných teoretických znalostí provedeno vyhodnocení získaných infračervených spekter a termogramů za účelem charakterizace průběhu tepelného rozkladu výše zmíněných elektroizolačních materiálů.cs
dc.format67 s. (96 824 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrukturální analýzacs
dc.subjectinfračervená spektrometrie s Fourierovou transformacícs
dc.subjectsimultánní termická analýzacs
dc.subjectdiferenční skenovací kalorimetriecs
dc.subjecttermogravimetriecs
dc.subjectpolyetylen-vinyl acetátcs
dc.subjectpolyvinylchloridcs
dc.subjectFT-IRcs
dc.subjectSTAcs
dc.subjectDSCcs
dc.subjectTGAcs
dc.subjectPEVAcs
dc.subjectPVCcs
dc.titleVyužití strukturálních analýz při charakterizaci tepelného rozkladu elektroizolačních materiálůcs
dc.title.alternativeUtilization of structural analyses for characterization of thermal decomposition of electrical insulating materialsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with utilization of structural analyses for characterization of thermal decomposition of electrical insulating materials using Fourier transform infrared spectrometry and simultaneous thermal analysis. The first part contains the classification of structural analyses according to selected aspects. The second part is focused on measurements used during experiment carried out within the diploma thesis: thermogravimetry, differential scanning calorimetry, simultaneous thermal analysis and Fourier transform infrared spectrometry. The practical part is initially devoted to description of measurement process and sample characterization of polyethylene-vinyl acetate and polyvinyl chloride that are used for electric cable insulation. Further the attention is paid to optimizing the measurement mode of the apparatus Nicolet 380 and SDT Q600, after that followed measurements of supplied samples. Subsequently acquired infrared spectra and thermograms are evaluated on the basis of gained theoretical knowledge in order to characterize thermal decomposition of before mentioned materials.en
dc.subject.translatedstructural analysisen
dc.subject.translatedFourier transform infrared spectrometryen
dc.subject.translatedsimultaneous thermal analysisen
dc.subject.translateddifferential scanning calorimetryen
dc.subject.translatedthermogravimetryen
dc.subject.translatedpolyethylene-vinyl acetateen
dc.subject.translatedpolyvinyl chlorideen
dc.subject.translatedFT-IRen
dc.subject.translatedSTAen
dc.subject.translatedDSCen
dc.subject.translatedTGAen
dc.subject.translatedPEVAen
dc.subject.translatedPVCen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11N0001P-Petra_Babkova.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
053669_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,68 kBAdobe PDFView/Open
053669_oponent.pdfPosudek oponenta práce383,69 kBAdobe PDFView/Open
053669_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.