Název: Automatizovaná analýza medicínských dat
Další názvy: Automated Medical Data Analysis
Autoři: Cihlář, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Včelák, Petr
Oponent: Kratochvíl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7638
Klíčová slova: RDF;SPARQL;ontologie;statistické metody;P-hodnota;logistická regrese;datasets;N-triples;R;MATLAB
Klíčová slova v dalším jazyce: RDF;SPARQL;ontology;statistical methods;P-value;logistic regression;datasets;N-triples;R;MATLAB
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá popisnou charakteristikou a analýzou medicínských dat, která jsou uložena v datovém modelu projektu MRE. Ten je v RDF úložišti a je organizován pomocí řady ontologií. K získání dat pro analýzu je použit dotazovací jazyk SPARQL. V teoretické části jsou popsané použité technologie a statistické metody. V praktické části, práce je popsán návrh a implementace řešení pro popisnou charakteristiku RDF dat s použitím základních Unixových nástrojů. Výstupem popisné charakteristiky jsou Shell skripty. Dále je v práci popsán návrh a implementace základní statistické analýzy a analýzy závislostí s využitím nástrojů R a MATLAB. Výstupem této části je generátor r?skriptů a m?skriptů napsaný v jazyce Java. Závěr práce obsahuje zhodnocení dosažených výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis focuses on the descriptive characteristic and analysis of the medical data stored in the MRE data model project. This model is organized through a series of ontologies in the RDF repository. The SPARQL language is used to obtain the data for the analysis. The theoretical part describes the technologies and statistical methods commonly used with the issue. The practical part describes the design and solution implementation for the descriptive characteristic of RDF data using standard UNIX tools. The outcomes are Shell scripts. Moreover, there is also described the design and implementation of the basic statistical and dependency analysis using the tools of R and MATLAB in the thesis. This part?s outcome is the r? scripts and m?scripts generator written in Java language. In the conclusion, the thesis also includes the achieved results? final evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Cihlar.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A12N0004Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce333,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A12N0004Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce573,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A12N0004Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce215,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7638

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.