Název: Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl
Další názvy: Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop
Autoři: Kohlová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7736
Klíčová slova: marketingová komunikační kampaň;specializovaná prodejna;sanitární technika;voda;topení
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing communication campaign;specialty shop;sanitary fixtures;water;heating
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem marketingové komunikační kampaně pro specializovanou prodejnu Juraj Kohl, která se v současné době žádným systematickým komunikačním plánem neřídí. Teoretická část shrnuje poznatky o komunikačním mixu z odborné literatury. Na začátku praktické části je firma představena a je provedena stručná situační analýza. V další části je vyhodnocen dotazníkový průzkum mapující povědomí veřejnosti o firmě Juraj Kohl. Na základě tohoto průzkumu, rozhovorů s majitelem a prodavačkou a vlastních zkušeností s provozem firmy se praktická část práce zabývá návrhy na zlepšení komunikační kampaně. Protože Juraj Kohl je malá specializovaná firma, povědomí potenciálních zákazníků o její existenci je pro ni klíčové.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a proposal for a marketing communication campaign for the Juraj Kohl specialty shop, which currently doesn?t follow any systematic communication plan. The theoretical part summarizes the knowledge about the communication mix from professional literature. The firm is introduced and a brief situation analysis is carried out in the beginning of the practical part. In the next part a questionnaire survey mapping public awareness about the Juraj Kohl firm is evaluated. Based on this survey, interviews with the owner and shop assistant and on my personal experience with the operation of the firm, the practical part of the thesis deals with proposals for improvement of the communication campaign. Because Juraj Kohl is a small specialized firm, potential customers? awareness of its existence is crucial for it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kohlova .pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kohlova v.PDFPosudek vedoucího práce225,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohlova o.PDFPosudek oponenta práce221,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohlova obh.PDFPrůběh obhajoby práce92,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7736

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.