Title: Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl
Other Titles: Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop
Authors: Kohlová, Petra
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7736
Keywords: marketingová komunikační kampaň;specializovaná prodejna;sanitární technika;voda;topení
Keywords in different language: marketing communication campaign;specialty shop;sanitary fixtures;water;heating
Abstract: Práce se zabývá návrhem marketingové komunikační kampaně pro specializovanou prodejnu Juraj Kohl, která se v současné době žádným systematickým komunikačním plánem neřídí. Teoretická část shrnuje poznatky o komunikačním mixu z odborné literatury. Na začátku praktické části je firma představena a je provedena stručná situační analýza. V další části je vyhodnocen dotazníkový průzkum mapující povědomí veřejnosti o firmě Juraj Kohl. Na základě tohoto průzkumu, rozhovorů s majitelem a prodavačkou a vlastních zkušeností s provozem firmy se praktická část práce zabývá návrhy na zlepšení komunikační kampaně. Protože Juraj Kohl je malá specializovaná firma, povědomí potenciálních zákazníků o její existenci je pro ni klíčové.
Abstract in different language: This thesis deals with a proposal for a marketing communication campaign for the Juraj Kohl specialty shop, which currently doesn?t follow any systematic communication plan. The theoretical part summarizes the knowledge about the communication mix from professional literature. The firm is introduced and a brief situation analysis is carried out in the beginning of the practical part. In the next part a questionnaire survey mapping public awareness about the Juraj Kohl firm is evaluated. Based on this survey, interviews with the owner and shop assistant and on my personal experience with the operation of the firm, the practical part of the thesis deals with proposals for improvement of the communication campaign. Because Juraj Kohl is a small specialized firm, potential customers? awareness of its existence is crucial for it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kohlova .pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
kohlova v.PDFPosudek vedoucího práce225,98 kBAdobe PDFView/Open
Kohlova o.PDFPosudek oponenta práce221,36 kBAdobe PDFView/Open
Kohlova obh.PDFPrůběh obhajoby práce92,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.