Název: Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii
Další názvy: Comparison of the business environment in the Czech Republic and Great Britain
Autoři: Pohan, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7762
Klíčová slova: podnikatelské prostředí;Velká Británie;podnikatel;podpora podnikání
Klíčová slova v dalším jazyce: business environment;Great Britain;businessman;business support
Abstrakt: Bakalářská práce "Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii" charakterizuje a analyzuje podnikatelské prostředí ve Velké Británii. V úvodní kapitole je stručně charakterizován pojem podnikatelské prostředí a dále jsou zde zmíněny faktory, které ho ovlivňují. Zbytek práce je věnován hlavnímu cíli práce, kterým je po analýze podnikatelského prostředí ve Velké Británii jeho porovnání s podnikatelským prostředím v České republice podle vybraných faktorů. V závěrečném zhodnocení autor navrhl několik obecných návrhů na zlepšení českého prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis "Comparison of the business environment in the Czech republic and Great Britain" describes and analyzes the business environment in Great Britain. The introductury chapter briefly describes term business environment and factors that affect it. The rest of the bachelor thesis is devoted to the main objective, which was to compare the business envirionment in Great Britain with the business environment in the Czech Republic. Comparison was done by selected factors. In the final evaluation author suggested some general suggestions to improve the Czech environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_Jan_POHAN.pdfPlný text práce573,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohan v.PDFPosudek vedoucího práce218,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohan o.pdfPosudek oponenta práce622,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohan ob..PDFPrůběh obhajoby práce89,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7762

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.