Název: Kontext a motivace sledování pornografie
Další názvy: Context and motivation of watching pornography
Autoři: Vinšová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7799
Klíčová slova: sledování pornografie;gender;sex;sexualita;sexuální fantazie
Klíčová slova v dalším jazyce: watching pornography;gender;sex;sexuality;sexual fantasies
Abstrakt: Cílem této práce bylo zjistit, jak jedinci rozumí pornografii, jaké motivy je přivádějí ke sledování pornografie a veškerý kontext, který se týká jejich sledování pornografie. Současně si tato studie kladla za cíl zjistit, zdali se vůbec objevují nějaké odlišnosti v oblasti sexu a sexuální fantazie z pohledu genderu. Ve své studii jsem prováděla hloubkové rozhovory, a to jak s muži, tak i se ženami. Následně jsem provedla tématickou analýzu. Všechna zjištění této práce jsem se snažila porovnávat mezi muži a ženami.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work was to find out how is pornography understood by individuality, which motives are bringing them to watch pornography and to investigate all the context that refers to watch pornography. At the same time this study set an aim to find out if there are discovering diversities in sex and sexual fantasy sphere from the gender look. I did in my study profound interviews with men and women as well. Subsequently I´ve made thematic analysis. I tried to compare all of this discovery in my work among men and women.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Katerina_Vinsova_BP_2013.pdfPlný text práce428,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vinsova-vedouci.docPosudek vedoucího práce31,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vinsova- oponent.docxPosudek oponenta práce27,28 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vinsova.JPGPrůběh obhajoby práce199,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7799

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.