Název: HIV/AIDS ve výukových materiálech na ZŠ v Karlových Varech
Další názvy: HIV/AIDS in the educational materials at the elementary school in Karlovy Vary
Autoři: Postlová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7825
Klíčová slova: HIV;AIDS;peer výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: HIV;AIDS;peer education
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám výskytem tématiky HIV/AIDS ve výukových materiálech na základních školách v Karlových Varech. Bakalářská práce je členěna do dvou hlavních částí, jimiž jsou část teoretická a metodologická. Nejprve se má práce zabývá tématikou HIV/AIDS obecně. Zde jsou uvedeny ucelené informace o onemocnění HIV/AIDS. Uvádím jak stručné poznatky z historie objevení viru HIV, tak cesty přenosu. Metodologická část je výsledkem kvalitativní obsahové analýzy. Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat učební materiály využívané na ŽŠ v Karlových Varech pro prezentaci vztahující se k tématu HIV/AIDS. Zda a v jaké míře v nich jsou obsaženy stereotypy spojené s virem HIV a onemocněním AIDS, koho se týkají a jak jsou podávány.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the occurrence topic of HIV/AIDS in the educational materials in elementary school in Karlovy Vary. This thesis is divided into two main parts; namely a theoretical and empirical part. First, my work deals with the theme of HIV/AIDS in general. Here are the complete information about HIV/AIDS. Mention briefly how knowledge of the history of the discovery of HIV and the transmission path. The methodological part is the result of qualitative content analysis. The aim of my thesis was to analyze instructional materials used at the elementary school in Karlovy Vary for a presentation related to the topic of HIV/AIDS. Whether and to what extent they are included stereotypes associated with HIV and AIDS who are affected and how they are administered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Postlova_Hana_BP_2013.pdfPlný text práce940,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Postlova-vedouci.docPosudek vedoucího práce39,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Postlova-oponent.docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Postlova.JPGPrůběh obhajoby práce186,59 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7825

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.