Název: Idea čechoslovakismu
Další názvy: Idea Czechoslovakism
Autoři: Janoušková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kvěš, Robin
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7836
Klíčová slova: čechoslovakismus;česko-slovenská vzájemnost;československý národ;Tomáš Garrigue Masaryk;Jan Kollár;Pavel Josef Šafařík
Klíčová slova v dalším jazyce: czechoslovakism;czech-slovak intercommunity;czechoslovak nation;Tomáš Garrigue Masaryk;Jan Kollár;Pavel Josef Šafařík
Abstrakt: Čechoslovakismus znamená politickou koncepci, která vychází z představy o existenci československého národa, který je složen z Čechů, hovořících českým jazykem, a Slováků, hovořících slovenským jazykem. K prvním česko-slovenským kontaktům dochází již v době národního obrození, kdy slovenští obrozenci, Jan Kollár a Pavel Josef Šafařík, začali hovořit o blízké příbuznosti obou národů, o česko-slovenské vzájemnosti a o Slovácích jako o bratřích českého národa. Čechoslovakismus se během první světové války stal základem národního osvobození Čechů a Slováků a základem pro vytvoření společného československého státu. Po vzniku Československé republiky se stal čechoslovakismus státní doktrínou, která byla zakotvena v ústavě z roku 1920. Postupně byl však překážkou pro dovršení slovenské národní seberealizace. Neúspěšné prosazení čechoslovakismu v politické realitě pak bylo jedním z hlavních důvodů, který stál za prvním rozpadem československého státu. Tento koncept se nepodařil prosadit ani po druhé světové válce. Vznik federace roku 1968 završil proces jeho postupného oslabování. Po roce 1989 se čechoslovakismus stal politickým nástrojem zejména slovenských politických elit a působil spíše proti existenci společného státu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Czechoslovakism is a political concept, that is based on the idea of existence of the Czechoslovak nation, which is composed of Czech people - speaking Czech, and Slovak people - speaking Slovak. The first Czech-Slovak contacts occurs at the time of the National Renaissance, when Slovak representatives Jan Kollár and Pavel Josef Šafařík began to talk about the close affinity of the two nations, about Czech-Slovak intercommunity and about Slovak as the brothers of the Czech nation. The Czechoslovakism became a root of the National Liberation at the First World War time and led to the creation of the common Czech-Slovak State. After the creation of the common Czech-Slovak Republic, the Czechoslovakism became a state doctrine, which was anchored in the Conctitution in 1920. Gradually, however, was an obstacle for the Slovak national self-realization. The unsuccessful enforcement of the Czechoslovakism in politics was one of the main reasons for the decomposition of Republic. This concept has failed to enforce even after the Second World War. The creation the Federation in 1968 completed the process of its weaking. After 1989 the Czechoslovakism became the political tool mostly of the Slovak representatives, and was understood negatively fot the existance of the common State.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce549,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova Tereza_BP_VED.docxPosudek vedoucího práce40,73 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Janouskova_BP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce466,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tereza Janouskova.pdfPrůběh obhajoby práce387,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7836

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.