Název: Vývoj politického systému Československa 1948-1968
Další názvy: The developement of the political system of Czechoslovakia 1948-1968
Autoři: Sedláčková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Kubát, Michal
Oponent: Maiello, Giuseppe
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7838
Klíčová slova: ústavní vývoj;ústavy Československa;únorové události;Ústava Československé republiky;Ústava Československé socialistické republiky;Národní shromáždění;vláda;politický systém
Klíčová slova v dalším jazyce: constitutional development;constitutions of Czechoslovakia;February events;the Constitution of Czechoslovak Republic;the Constitution of the Czechoslovak Socialist Republic;the National Assembly;government;political system
Abstrakt: Události let 1948-1968 znamenaly pro další budoucnost Československa významné období. V únoru roku 1948 převzala Komunistická strana Československa moc ve státě. Od té doby se země ubírala směrem, o kterém rozhodovala pouze tato strana. Po převzetí moci v zemi byla přijata 9. května nová Ústava Československé republiky. I když měla tato ústava ještě demokratické prvky, v mnoha ohledech nebyla dodržována. Komunistická strana Československa měla pod kontrolou všechny instituce a rozhodovala i o jejich činnosti. 11. července 1960 byla schválena nová Ústava Československé socialistické republiky. Tato ústava už v čl. 4 zakotvuje Komunistickou stranu Československa jako vedoucí sílu ve společnosti. Ústava z roku 1960 bezpochyby více odpovídala ústavní skutečnosti, nežli Ústava 9. Května, i když byla na nižší úrovni. V roce 1968 nastal další zvrat v dějinách Československa, a to tzv. Pražské jaro. SSSR tímto potlačil reformního hnutí v Československu. Poté došlo 27. října 1968 k přijetí ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci. Z toho důvodu, že mnou zkoumané období končí přijetím tohoto zákona, se tímto zákonem ve své práci podrobněji nezabývám. Ve své práci jsem se zaměřila na ústavní vývoj v letech 1948-1968 a snažila jsem se poukázat na to, zdali ústavy odpovídaly ústavní skutečnosti. U jednotlivých částí ústav jsem se snažila zobrazit, jak některé instituce fungovaly ve skutečnosti a v čem se případně politická realita lišila s tou ústavní. Není pochyb o tom, že fungování celého politického systému se odvíjelo od rozhodnutí Komunistické strany Československa.
Abstrakt v dalším jazyce: The events of 1948-1968 represent a significant period for the future of Czechoslovakia. In February 1948, Communist Party came into force in the country. Since then, the country was subordinated to this party. After taking power in the country, the Constitution of Czechoslovak Republic was accepted. Although the constitution included democratic elements, they were not respected. The Communist Party of Czechoslovakia controlled all institutions and decisions about their activities. On 11 July 1960, the Constitution of the Czechoslovak Socialist Republic was approved. This constitution already establishes the Communist Party of Czechoslovakia as a leading force in society. This constitution was more in accordance with the institutional reality than the Ninth-of-May Constitution, even though it was at a lower level. In 1968, another turning point appears in the history of the Czechoslovakia, it was the Prague Spring. In this way, USSR suppressed a reform movement in Czechoslovakia. As a consequence, new institutional act no. 143/1968 coll. on the Czechoslovak Federation was approved on 27 October 1968. Due to the fact that my research is finished simultaneously with the acceptance of this law, this thesis does not deal with this law in detail. In this thesis, I focused on the institutional development in the period of 1948-1968. I tried to point out whether institutions meet the constitutional reality. For each part of these constitutions, I tried to explain how some institutions actually function and how the political and institutional reality differs. There is no doubt that the functioning of the entire political system was dependent on the decisions of the Communist Party of Czechoslovakia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Sarka Sedlackova.pdfPlný text práce454,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlackova_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,67 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Sedlackova_op.docxPosudek oponenta práce39,1 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Sarka Sedlackova.pdfPrůběh obhajoby práce308,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7838

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.