Název: Populismus a euroskepticismus politických stran ve středovýchodní Evropě
Další názvy: Political parties populism and euroskepticism in Central East Europe
Autoři: Rybár, Martin
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Ptáčník, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7849
Klíčová slova: euroskepticismus;populismus;pravice;politická strana;středovýchodní Evropa;ODS;Slovenská národní strana;Fidesz;Evropská unie;proti-imigrantská politika;oblíbenost;populistická rozhodnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: populism;euroscepticism;right-wing;political party;central-east Europe;European union;ODS;Slovenská národní strana;Fidesz;anti-imigrant policy;popularity;populistic decisions
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat a porovnat euroskepticismus a populismus vybraných pravicových politických stran ve středovýchodní Evropě. Struktura práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zabývá teoretickým vymezením, popsáním a přiblížením euroskepticismu. Část následující se věnuje koncepci populismu a jeho projevům. Další část se skládá ze tří podkapitol, kde jsou na jednotlivých politických stranách daného prostoru středovýchodní Evropy ukázány jejich euroskeptické a populistické politiky. Pro naplnění tohoto modelu byly vybrány následující politické strany: Občanská demokratická strana za Českou republiku, Slovenská národní strana za Slovensko a Fidesz za Maďarsko. Poslední část se pak zabývá komparací projevů euroskepticismu a populismu v těchto stranách. Poznatky této práce bude možno využít při rozsáhlejších a hlubších analýzách populismu nebo euroskepticismu i v širším evropském prostoru.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned to describe and to compare euroscepticism and populism in selected right-wings political parties in centreal-east Europe. Thesis is classified in four main parts. First one is based on theoretical determination, clarification and explanation of euroscepticism. Next part deals with the conception of populism and its manifestation. Further chapter is splited in three other chapters, which look into individualy chosen political parties to demonstrate their characteristic features of euroscepticism and populism. For filling of this model were chosen the following political parties: Občanská demokratická strana for Czech Republic, Slovenská národní strana for Slovakia and FIDESZ for Hungary. Last part is occupied with comparison of attributes of euroscepticism and populism in theese political parties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rybar.pdfPlný text práce637,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rybar_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce897,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rybar_opo.docxPosudek oponenta práce45,44 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Rybar.pdf(1).pdfPrůběh obhajoby práce309,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7849

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.