Název: Příčiny velké říjnové socialistické revoluce - krize carismu
Další názvy: Causes of the Great October Socialist Revolution - the Crisis of Tsarism
Autoři: Andělová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Romancov, Michael
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7854
Klíčová slova: Velká říjnová socialistická revoluce;carismus;Rusko;socialismus;bolševismus;Vladimír Iljič Lenin;liberalismus;konzervatismus;nevolnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: October revolution;tsarism;Russia;socialism;bolshevism;Vladimír Iljič Lenin;liberalism;conservatism;serfdom
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá kritikou carismu. Ve své první části popisuje klíčové rysy ruské společnosti v druhé polovině 19. století spolu s jejími nezávažnějšími problémy. V návaznosti na to poté analyzuje kritiku vznášenou vůči carskému režimu. Práce si jako svůj hlavní cíl klade zodpovězení otázky, zda byla kritika režimu podložená relevantními argumenty a zda kritizovala skutečně to, co bylo hodno kritiky. Na stanovené otázky se práce snaží zodpovědět podrobným rozborem nejdůležitějších politických směrů, přičemž hlavní pozornost je věnovaná socialismu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the criticism of Tsarism. In its first part are described the key features of the russian society in the second half of the nineteenth century with its most serious problems. Following this, the thesis analyzes the criticism leveled against the Tsarist regime. Thesis aims at answer of the question whether the criticism of the regime was supported with relevant arguments and whether criticized the most serious problems which really should be criticized. Thesis tries to answer the stated questions by the detailed analysis of the most important political tendencies, while the main attention is paid to socialism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Adela Andelova-Priciny VRSR - krize carismu.pdfPlný text práce650,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
andelova_ved_ves.pdfPosudek vedoucího práce526,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Andelova_OPO_MV-VES.docxPosudek oponenta práce32,52 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Adela Andelova.pdfPrůběh obhajoby práce271,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7854

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.