Název: Kvazistátní útvary v postsovětském prostoru (Komparativní studie Podněsterské republiky, Jižní Osetie a Abcházie)
Další názvy: Quasi-state formations in post-Soviet space (Comparative study of the Transnistrian republic, South Ossetia and Abkhazia)
Autoři: Levá, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7862
Klíčová slova: kvazistát;atributy státu;Ruská federace;Jižní Osetie;Abcházie;Podněstří;Náhorní Karabach;postsovětský prostor;nezávislost
Klíčová slova v dalším jazyce: quasi-state;attributes of the state;Russian Federation;South Ossetia;Abkhazia;Transnistria;Nagorno-Karabakh;post-Soviet space;independence
Abstrakt: Má bakalářská práce se zabývá kvazistátními útvary v postsovětském prostoru. Kvazistáty jsou takové entity, které disponují atributy státu bez mezinárodního uznání. Konkrétně se jedná o případové studie Jižní Osetie a Abcházie v rámci Gruzie, Podněstří ležící na území Moldávie a Náhorního Karabachu nacházející se ve státě Ázerbájdžán. Jedná se o komparativní studii na základě komparačních kritérií, která jsem si stanovila následovně. Jaké vnitřní atributy státnosti kvazistáty vykazují; do jaké míry jsou závislé na státu, od kterého mají tendenci se odtrhnout; jaká je argumentace těchto entit pro osamostatnění; jakou mají tyto entity reálnou podporu suverénních států v rámci mezinárodního systému. Cílem mé práce je vyhodnotit, které z těchto deviantních forem států mají reálnou možnost zařadit se mezi skupinu suverénních států a stát se právoplatným členem OSN. K tomu mi dopomůže zodpovězení na otázky: Co z dlouhodobého hlediska umožňuje jejich existenci a jaký má samostatná existence kvazistátu dopad na zemi, od které se chce odtrhnout.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is related quasi-state?s formations in the post-soviet space. Quasi-states are entities which dispose of attribute of states without international recognition. Specifically, it is a case studies of South Ossetia and Abkhazia in Georgia, Transnistria located in Moldova and Nagorno-Karabakh located in Azerbaijan. It is about comparative studies based on comparative criteria that I have set as follows. What internal attributes of statehood quasi-states exhibit; how much depends on country which tends to break away; what is the argument of these entities for their independence; what is the real support of sovereign states in the international system for these entities. The goal of my work is to evalute , which of these forms of deviant states have a real possibility to be among a group of sovereign states. And became a full member of the OSN. This is reason why I will answer these questions: What enables their existence in the long term. And what is their impact on the country of quasi-states individual existence, from which wants to separate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela Leva 2013.pdfPlný text práce776,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Leva_VED_mv-ves.pdfPosudek vedoucího práce87,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Leva-OPO-MV-VES.docxPosudek oponenta práce41,21 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Michaela leva.pdfPrůběh obhajoby práce324,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7862

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.