Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCabadová Waisová, Šárka
dc.contributor.authorŠťastná, Andrea
dc.contributor.refereeBehenský, David
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:35:24Z-
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:35:24Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier51674
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7870
dc.description.abstractPrvní část bakalářské práce na téma Genocida a trestání zločinů genocidy v mezinárodní politice se nejprve zabývá mezinárodními vojenskými tribunály, které byly vytvořené po ukončení 2. světové války - Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku a Mezinárodním vojenským tribunálem pro Dálný východ. V tomto oddíle se také věnuji ad hoc tribunálům, které byly zformované v 90. letech 20. století - Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro Rwandu. Nové tisíciletí přineslo vybudování dalšího ad hoc tribunálu, tedy Zvláštního soudu pro Sierra Leone, a také vytvoření prvního stálého Mezinárodního trestního soudu se sídlem v nizozemském Haagu. V další části práce představuji mezinárodní konvenci týkající se genocidy, tedy Úmluvu o zabránění a trestání zločinů genocidy. Součástí tohoto úseku je také polemika o genocidě jako důvodu intervence mezinárodního společenství navzdory principu suverenity. Nedílnou součástí této části je také koncept Responsibility to Protect. Organizace spojených národů přijala v roce 2005 koncept Odpovědnosti za ochranu (R2P), který se zabývá myšlenkou suverenity státu a intervencí do jeho vnitřních záležitostí.cs
dc.format60 s. (97 865 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectNorimberský procescs
dc.subjectTokijský procescs
dc.subjectMezinárodní trestní soudcs
dc.subjectSCSLcs
dc.subjectICTYcs
dc.subjectICTRcs
dc.subjectOdpovědnost za ochranucs
dc.titleGenocida a trestání zločinů genocidy v mezinárodní politicecs
dc.title.alternativeGenocide and the prosecution of its crimes in international politicsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedFirst part of my bachelor thesis "Genocide and the prosecution of its crimes in international politics" analyzes International Military Tribunals that were created after the end of WWII, namely the International Military Tribunal in Nuremberg and the International Military Tribunal for the Far East. In this part I also analyze ad hoc tribunals that were formed in the 90's - the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda. The new millennium brought the formation of another ad hoc tribunal, namely the Special Court for Sierra Leone and also the creation of the first permanent International Criminal Court residing in The Hague, the Netherlands. In the second part of my thesis, I present an international convention regarding genocide, namely the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. As a component of this part is also a disputation concerning genocide as a reason for intervention by the international community despite the principle of sovereignty. The concept of Responsibility to Protect is also an inseparable component. In 2005, the United Nations accepted this concept, which addresses the idea of a state's sovereignty and interventions into its internal affairs.en
dc.subject.translatedNuremberg Trialen
dc.subject.translatedTokyo Trialen
dc.subject.translatedInternational Criminal Courten
dc.subject.translatedSCSLen
dc.subject.translatedICTYen
dc.subject.translatedICTRen
dc.subject.translatedResponsibility to Protecten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Genocida a trestani zlocinu genocidy v mezinarodni politice.pdfPlný text práce555,88 kBAdobe PDFView/Open
Stastna_ved_bcMVVES.docxPosudek vedoucího práce43,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open
STASTNA_OPO_MVVES.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordView/Open
Andrea Stastna.pdfPrůběh obhajoby práce246,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.