Název: Propaganda ve filmu
Další názvy: Propaganda in a film
Autoři: Walterová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Bouška, Petr
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7900
Klíčová slova: audiovizuální média;film;masmédia;nacismus;Německo;propaganda;totalitarismus
Klíčová slova v dalším jazyce: audiovisual media;film;mass media;nazism;Germany;propaganda;totalitarism
Abstrakt: Ústřední téma předkládané práce se týká propagandy a filmu. Práce více přiblíží, jak propaganda může být vhodně (či nevhodně) využita ve filmu a jak se film jako takový může stát nástrojem propagandy. Řeč bude o propagandě jako politickém nástroji, použitém v totalitarismu. Jako příkladu totalitního režimu bude využito německé nacistické Třetí říše. Cílem předkládané práce bude charakterizovat propagandu v nacistickém Německu se zaměřením na filmovou tvorbu. Dalším cílem bude odhalit, jaké nesla nacistická filmová tvorba poselství a symboly. Následně se text zaměří na strategii a technickou stránku a pokusí se zodpovědět otázku, zda se propaganda využitá ve filmech promítla do společnosti. V první kapitole se práce věnuje fenoménu totalitarismu se zaměřením na šíření stranické ideologie v rámci totalitních režimů skrze využívání monopolu nad všemi prostředky masové komunikace i informačních zdrojů, jako byl tisk, rádio, film, letáky a politické projevy. V tomto případě se jedná o ideologii nacionálního socialismu. V další kapitole bude vymezen pojem propaganda a nastíněno několik definic od různých autorů v různých časových intervalech. Poté je popsána propaganda nacistického Německa a na závěr se práce věnuje propagandě v nacistickém filmu.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I have dealt with connection between a film and propaganda and I have tried to show how propaganda as a political instrument can be used or abused in a film. This work presents and characterizes propaganda in Nazi Germany. The main attention is payed to years from the seizure of power by Nazis in 1933 untill the end of Nazi rule in 1945. I have focused on propaganda in Nazi films. I have tried to discover what symbols and messages were hidden in Nazi films. I have discovered what kind of strategy and technologies are used in Nazi films and whether propaganda in Nazi films was successful and had some impact to German society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Klara Walterova.pdfPlný text práce903,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
WALTEROVA_VED_MVBAS.docxPosudek vedoucího práce41,55 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Walterova_opo_BP_MVBAS.pdfPosudek oponenta práce174,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klara Walterova.pdfPrůběh obhajoby práce262,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7900

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.