Název: Česká politická kultura jako jeden z hlavních aspektů politického systému ČR
Další názvy: The Political Culture as One of the Main Attributes of Political System in CR
Autoři: Bendová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7905
Klíčová slova: politická kultura;politický systém ČR;teorie politické kultury;vývoj politické kultury v ČR;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: political culture;political system CR;theory of political culture;development of czech political culture;Czech republic
Abstrakt: V této práci s názvem "Politická kultura jako jeden z hlavních atributů politického systému ČR" jsem se zaměřila na stručné představení základních znaků české politické kultury a na to, jakým způsobem politická kultura ovlivňuje fungování politického systému a jeho aktérů v politické realitě České republiky. Jelikož je politická kultura poměrně složitý a dlouhodobě se formující fenomén, v prvních dvou kapitolách jsem se nejprve věnovala teorii politické kultury a následně jsem se podrobněji věnovala vývoji české politické kultury od poloviny 19. století až po pád komunistického režimu v listopadu 1989. Nastínila jsem základní proměny české politické kultury a její základní rysy na konci komunistického období. Následně jsem přistoupila k popisu politického vývoje po roce 1989. Popisovala jsem jednotlivé období vývoje polistopadové politiky v České republice a pokoušela jsem se hledat zdůvodnění některých jevů prostřednictvím právě vlivu politické kultury. Na základě tohoto přístupu jsem následně došla k závěru, že dlouhodobě formovaná politická kultura a její nabytá podoba na konci komunistického období dlouhodobě ovlivňuje praktické fungování politického systému České republiky, a to zejména posílením jeho (nepsaných) trendů k partitokracii, k nízké míře demokratické kontroly, vysokou personalizací politiky či nízké úcty a důvěry k politické sféře ze strany občanů.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work called "The Political Culture as One of the Main Attributes of Political System in CR" I focused on brief introduction of the basic features of czech political culture and how political culture influence function of the political system and it's participants in political reality of the Czech Republic. Because the political culture is relatively complicated and long-term forming phenomenon, in the first two chapters I describe the theory of political culture and subsequently I describe the development of the czech political culture since the 19th century until the fall of comunism regime in the November of 1989. I foreshadowed the basic changes of czech political culture and its basic features at the end of the comunist era. I followed with the description of political development after the 1989. I described individual periods in Czech Republic and I was trying to search for an explanation to some of the phenomenona precisely through the influence of the political culture.On the basis of this approach I came up with the conclusion that long-term formed political culture and its shape at the end of comunism era influences practical functions of the political system in Czech Republic and namely strengthening its (unwritten) trends like partitocracy, low rate of democratic control, high personalization of politics or low confidence in the political sphere from the citizens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Tereza Bendova 2013.pdfPlný text práce643,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BENDOVA_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce43,39 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bendova_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce42,25 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Tereza Bendova.pdfPrůběh obhajoby práce213,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7905

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.