Název: Edvard Beneš - teoretik politiky
Další názvy: Edvard Benes - policy theorist
Autoři: Ferusová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7909
Klíčová slova: Edvard Beneš;demokracie;politické strany;politická kultura;občanská společnost;menšina;Československo;Česká republika;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: Edvard Beneš;democracy;political parties;political culture;civic culture;minority;Czechoslovakia;Czech republic;comparison
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o hlavních politických myšlenkách jednoho z nejvýznamnějších českých politiků a myslitelů 20. století, kterým je Edvard Beneš. Práce se zaměřuje na verifikaci či falzifikaci hypotézy, zda sociologicko-politická dimenze myšlení Edvarda Beneše je aktuální i v současné době a lze ji úspěšně aplikovat na současné politické prostředí v České republice. V práci je kladen důraz na čtyři Benešova díla, která pojednávají o již zmíněných Benešových myšlenkách ohledně demokracie a s tím souvisejících aspektů. Poté je rozebrán současný politický život a prostředí v dnešní České republice. Na základě rozboru jsou porovnávány výše představené Benešovy myšlenky se závěry z předešlé, praktické kapitoly o současném politickém prostředí. Hlavním závěrem práce je poté zjištění, že většina Benešových myšlenek je v dnešní době bezesporu aplikovatelná či dokonce jejich aplikace je více než žádoucí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the major political ideas of one of the most important Czech politicans and thinkers of the 20th century that is Edvard Beneš. The thesis focuses on verification or falsification of hypotheses if socio-political dimension of Edvard Beneš thinking is up-to-date these days and can be put into practice successfully in the current political environment in the Czech Republic. In this thesis four Beneš works are emhesised which deal with the above mentiond ideas about democracy and aspects related. Then the current political environment and life in the Czech Republic are analyzed. On the basis of the analysis, Beneš ideas presented above are compared to the conclusions from previous practical chapter on the present political environment. The principal conclusion of the work is then finding that the most of Beneš ideas nowadays are undoubtedly applicable or even their application is more than desirable.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Edvard Benes - teoretik politiky.pdfPlný text práce324,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ferusova_VED_politologie.docxPosudek vedoucího práce42,78 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Ferusova_opo_BP_POL.pdfPosudek oponenta práce897,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martina Ferusova.pdfPrůběh obhajoby práce314,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7909

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.